Regulamin

REGULAMIN
Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO
[Obowiązuje od 30 maja 2019 r.]

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO (dalej: MEVO) uruchomionego na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot (dalej zwanego Rower Metropolitalny). Na Rower Metropolitalny składają się następujące miasta i gminy: Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto Tczew, Miasto Rumia, Miasto Pruszcz Gdański, Miasto Reda, Gmina Kartuzy, Miasto Puck, Gmina Władysławowo, Gmina Sierakowice, Gmina Żukowo, Gmina Somonino, Gmina Stężyca.

2. Regulamin MEVO wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.rowermevo.pl i w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie NB TRICITY Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem MEVO.

3. Kontakt:

NB TRICITY Spółka z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 58 350 20 20

 

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna MEVO – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z Systemu MEVO, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Z aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie aplikacji mobilnej ze sklepu internetowego. Warunkiem pobrania aplikacji jak i korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu.

2. Biuro Obsługi Klienta MEVO (BOK MEVO) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:

a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 58 350 20 20
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]

Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.rowermevo.pl

3. Blokada Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu MEVO, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku właściciela Systemu MEVO i/lub Operatora.

4. Blokada O-lock – należy przez to rozumieć środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez zamknięcia, którego niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru MEVO.

5. Bon promocyjny – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.

6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w MEVO będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.

7. Czas Wypożyczenia – należy przez to rozumieć czas liczony od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.

8. Depozyt – należy przez to rozumieć kwotę, którą karta płatnicza jest obciążana na czas trwania wypożyczenia Roweru. Wysokość kwoty Depozytu określa Załącznik nr 1.

9. GPS – należy przez to rozumieć urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.

10. Identyfikator Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID (karta bezstykowa zgodna ze standardem ISO/IEC 14443, a w szczególności MIFARE Classic 1k 4b nUID). Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

11. Klient/Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu MEVO, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie MEVO oraz zawarł Umowę
z Operatorem.

12. Konto Klienta/Konto – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu MEVO, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w Systemie MEVO kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodnie z standardem RFID (karta bezstykowa zgodna ze standardem ISO/IEC 14443, a w szczególności MIFARE Classic 1k 4b nUID), które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.

13. Koszt naprawy – należy przez to rozumieć koszt wyliczony przez Operatora, w związku
z uszkodzeniem Roweru, w oparciu o Cennik stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

14. Kradzież Roweru – należy przez to rozumieć brak Zwrotu Roweru w Systemie MEVO po 24 godzinie od rozpoczęcia Czasu Wypożyczenia Roweru oraz w następujących sytuacjach: przebywanie Roweru bliżej niż 5 km od granicy lub poza granicą RP, przebywanie ponad 30 km od granic Obszaru funkcjonowania Systemu MEVO, transport Roweru za pomocą innego środka transportu poza Obszarem funkcjonowania.

15. Kwota doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta lub na poczet opłat zgodnie z Planem Taryfowym.

16. Minimalny Stan Konta – należy przez to rozumieć minimalne saldo jakie powinien posiadać Klient by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru. Minimalny Stan Konta zależy od wybranego Planu Taryfowego i jest określony w Załączniku numer 1.

17. Nieautoryzowany przejazd – należy przez to rozumieć korzystanie z Roweru MEVO bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.

18. Operator – należy przez to rozumieć NB TRICITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizującą usługę obsługi MEVO, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728432, REGON 380000190, NIP 5252747623.

19. Opłata inicjalna – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do Systemu MEVO, uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w MEVO. Opłata inicjalna określona jest w Załączniku nr 1. Opłata ta będzie rozliczana w poczet opłat godzinowych po wyczerpaniu czasu abonamentowego oraz opłat minutowych.

20. Obszar funkcjonowania Systemu MEVO – należy przez to rozumieć miasta i gminy składające się na Rower Metropolitalny określone w Rozdziale I punkt 1. Na Obszar funkcjonowania Systemu MEVO składają się Strefy: Niedozwolona i użytkowania.

21. Plan taryfowy – należy przez to rozumieć jedną z taryf opisanych na Stronie internetowej www.rowermevo.pl Systemu MEVO oraz w Aplikacji Mobilnej MEVO. Wybór Planu jest konieczny w celu korzystania z Systemu MEVO. Szczegóły dotyczące Planów taryfowych są dostępne w Załączniku nr 1.

22. Postępowanie wyjaśniające – należy przez to rozumieć czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia właściciela Systemu MEVO i/lub Operatora.

23. Postój – należy przez to rozumieć dodatkową opcję w Systemie MEVO, dostępną dla wszystkich planów taryfowych, pozwalającą na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Opcja ta dostępna jest z poziomu Aplikacji Mobilnej MEVO. W przypadku braku telefonu opcja dostępna po kontakcie z BOK MEVO. Szczegóły dotyczące czasu trwania Postoju oraz jego rozliczania dostępne są w Załączniku nr 1.

24. Przelew weryfikacyjny – przelew, który Klient pełnoletni wykonuje ze swojego konta na wskazany rachunek w wysokości 1 zł. celem potwierdzenia prawdziwości podanych przy rejestracji danych. Zakres danych, które są porównywane, może obejmować imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL. 1 zł otrzymany od Klienta, jest automatycznie zwracany na rachunek bankowy, z którego został wpłacony. Przelew weryfikacyjny nie dotyczy osób małoletnich.

25. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z MEVO, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w systemie MEVO.

26.Rezerwacja Roweru za zgodą Zamawiającego została wyłączona, opcja zostanie przywrócona od 15 sierpnia 2019.
Rezerwacja Roweru – należy przez to rozumieć dodatkową funkcję, dzięki której Klient
za pośrednictwem Strony internetowej www.rowermevo.pl lub Aplikacji Mobilnej MEVO może zdalnie zarezerwować Rower. Z Rezerwacji Klient może skorzystać do 3 razy na dobę. Zarezerwowany Rower oczekuje na Użytkownika maksymalnie do 5 minut (maksymalny czas Rezerwacji Roweru) po czym Rezerwacja Roweru anuluje się automatycznie.

27. Rower/Rowery – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie MEVO przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez osobę, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg samego kierującego. Rower przeznaczony jest dla osób mieszczących się w zakresie 150 do 200 cm wzrostu. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower wyposażony jest w napęd elektryczny wspomagający jazdę. Rower MEVO jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów MEVO w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać Roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego przednim bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach Roweru.

28. Serwis MEVO – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane
z eksploatacją, naprawami i konserwacją MEVO.

29. Stacja MEVO – należy przez to rozumieć miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów oznakowane symbolem Systemu MEVO, wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady (O-lock). Informacje o lokalizacji Stacji MEVO znajdują się na Stronie internetowej www.rowermevo.pl, w Aplikacji Mobilnej MEVO oraz w BOK MEVO.

30. Strefa Niedozwolona – – należy przez to rozumieć miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem MEVO wyłącznie po drogach utwardzonych. W Strefie Niedozwolonej nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, brzeg morski, plaże, wydmy. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora MEVO dostępna jest na Stronie internetowej MEVO, Aplikacji Mobilnej MEVO oraz w BOK MEVO.

31. Strefa użytkowania – jest to część Obszaru funkcjonowania Systemu MEVO, która nie jest Strefą Niedozwoloną. W Strefie użytkowania Użytkownik może się przemieszczać Rowerem.

32. Strona internetowa – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę internetową www.rowermevo.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z MEVO,
w tym mapę Obszaru funkcjonowania Systemu MEVO.

33. System Mevo – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Rezerwację, Postój oraz Zwrot Roweru.

34. Umowa – należy przez to rozumieć umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa
i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w MEVO i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w MEVO. Administratorem Danych Osobowych jest NB TRICITY Spółka z o.o.

35. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – należy przez to rozumieć odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale VII punkt 1, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

36. Zamawiający – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, który w trybie przetargu nieograniczonego wybrał NB Tricity Sp. z o.o. na Operatora i wykonawcę Systemu Roweru Metropolitalnego.

37. Zwrot Roweru – należy przez to rozumieć oddanie Roweru do dowolnej Stacji MEVO lub poza Stacją MEVO przy użyciu Blokady O-lock (zamknięcie blokady). Proces Zwrotu, określa punkt X Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru, chyba że przekroczy maksymalny czas Postoju.

 

III. Zasady ogólne korzystania z MEVO

1. Warunkiem korzystania z Systemu MEVO jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie Opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z MEVO jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego Wypożyczenia w wysokości co najmniej 1 zł (słownie: jeden złoty).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z Systemu MEVO, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Wymagane jest aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:

a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,
d. wysłana jako załącznik do zgłoszenia przez Aplikację Mobilną MEVO.

Zgoda powinna zawierać:

e. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
f. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
g. zgodę na korzystanie z Systemu MEVO przez małoletniego,
h. imię i nazwisko małoletniego,
i. datę urodzenia małoletniego,
j. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
k. datę i miejsce wydania zgody.

Wzór zgody dostępny jest na Stronie internetowej Systemu MEVO.

Zakładając konto dla małoletniego podaje się dane:

l. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest konto
m. imię i nazwisko Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
n. adres kontaktowy Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego) tj. miasto, ulica wraz z nr domu i mieszkania, kod pocztowy, kraj
o. adres e-mail Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
p. numer PESEL małoletniego

Operator oczekuje przekazania zgody pod rygorem zablokowania możliwości korzystania z Konta przez małoletniego. Proces założenia Konta opisany jest w punkcie V.

4. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami „Prawa o ruchu drogowym”. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower, w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu MEVO.

3. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom poza standardowym użytkowaniem oraz Kradzieży wypożyczonego Roweru.

4. W przypadku Kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK MEVO, niezwłocznie po zauważeniu zaistniałego incydentu.

5. Zabronione jest korzystanie z Rowerów Systemu MEVO przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

6. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., związanych z korzystaniem przez niego z Roweru i nałożonych na niego z jego winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych oraz Załączniku nr 2 Koszty Naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie MEVO. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

8. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną Kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK MEVO.

9. Jakiekolwiek celowe zniszczenie elementów Systemu MEVO będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń
i zniszczeń.

10. Użytkownikom zabrania się przewozu Rowerów MEVO samochodem, tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego.

11. Użytkowanie Wypożyczonego Roweru jest dozwolone w Strefie Użytkowania z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. Mapa poszczególnych Stref dostępna jest na Stronie internetowej www.rowermevo.pl, w Aplikacji Mobilnej MEVO oraz w BOK.

12. Liczba wypożyczanych Rowerów na jedno konto uzależniona jest od wybranego Planu taryfowego lub oferty. Liczba ta określona jest w Załączniku nr 1.

13. Klient może w danej chwili posiadać tylko jeden aktywny Plan taryfowy. W przypadku wykupienia kilku Planów lub rezygnacji z Planów, aktywny jest ostatni zakupiony i opłacony Plan taryfowy. Rezygnacja z Planów taryfowych nie zwalnia Klienta z uiszczenia opłaty na podstawie zawartej Umowy.
W przypadku rezygnacji z Planu taryfowego (zmiany Planu taryfowego) w trakcie okresu rozliczeniowego, niewykorzystane minuty pozostałe w danym okresie rozliczeniowym nie podlegają rozliczeniu, zwrotowi ani wymianie.

14. W Planach taryfowych abonamentowych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie odnotowania płatności za daną taryfę na koncie Operatora.

15. Postój zaliczany jest do czasu Wypożyczenia, jest odejmowany od dziennego czasu abonamentowego, a po jego wykorzystaniu rozliczany jest zgodnie ze stawką godzinową danej taryfy. W taryfie Opłata minutowa za każdą rozpoczętą minutę Postoju naliczana jest stawka godzinowa zgodnie z Załącznikiem nr 1.

16.Rezerwacja Roweru jest dobrowolna, bezpłatna (również w taryfie Opłata minutowa), bez wpływu na dzienny limit czasu abonamentowego i dostępna w Planach taryfowych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z Rezerwacji Klient może skorzystać do 3 razy na dobę. Klient może bezpłatnie anulować Rezerwację przed upływem 5 minut. Zarezerwowany Rower oczekuje na Użytkownika do 5 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie i Rower jest dostępny dla innych Użytkowników.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu MEVO jest uprzednia rejestracja Klienta w systemie MEVO.

2. Rejestrację można zrealizować poprzez:

a. Stronę internetową www.rowermevo.pl;
b. Aplikację Mobilną MEVO;
c. kontakt telefoniczny z BOK MEVO.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę internetową www.rowermevo.pl, Aplikację Mobilną MEVO lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK MEVO wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia.
g. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej weryfikacji w postaci Przelewu weryfikacyjnego.

Operator dopuszcza skróconą rejestrację z podaniem następujących danych osobowych:

h. imienia i nazwiska,
i. adresu e-mail,
j. numeru telefonu komórkowego,

Warunkiem skorzystania ze skróconej rejestracji, może być konieczność rejestracji karty płatniczej Użytkownika. Rejestracja karty płatniczej może służyć: obciążeniu opłatą za Wypożyczenie Roweru i/lub tymczasowym zablokowaniem kwoty Depozytu na okres trwania Wypożyczenia. Wysokość Depozytu i dostępność skróconej rejestracji określa Załącznik nr 1.

4. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie MEVO, a tym samym pozostawienie zablokowanego konta.

5. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu MEVO.

6. Podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną MEVO, oraz BOK MEVO – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu MEVO o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie. PIN wysłany jest smsem pod wskazany numer telefonu. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta MEVO karty RFID. Sposób połączenia karty RFID z kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na stronie internetowej www.rowermevo.pl, w Aplikacji Mobilnej MEVO i w BOK MEVO.

7. Treść poszczególnych transakcji / Wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / Wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / Wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny MEVO.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu MEVO może być dokonywana:

a. przy użyciu kart kredytowych i debetowych oraz płatności internetowych, a także druku wpłaty na poczcie lub banku na podstawie formularza wygenerowanego u operatora płatności na koncie Klienta. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na stronę www.rowermevo.pl na Konto Klienta. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
b. Klient upoważnia Operatora Systemu MEVO do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia rowerów.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. W przypadku braku zwrotu roweru z jakiegokolwiek powodu – w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia – Klient zostanie obciążony karą umowną zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy wypożyczony rower.

4. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się
z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VII. Wypożyczenie

1. Rower MEVO można wypożyczyć:

a. przez Aplikację mobilną MEVO
b. przez przyłożenie sparowanej karty RFID (karta bezstykowa zgodna ze standardem ISO/IEC 14443, a w szczególności MIFARE Classic 1k 4b nUID)
c. przez BOK

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na koncie Klienta minimalnej kwoty 1 zł
b. wybór i opłacenie jednej z dostępnych taryf lub oferty Opłaty minutowej
c. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dla wybranych ofert Depozytu w kwocie zgodnej z Załącznikiem nr 1

3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK MEVO lub przez Aplikację Mobilną MEVO i o ile to możliwe odstawienia roweru do najbliższej Stacji MEVO.

5. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK.

6. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Zabrania się przewożenia w koszyku roweru przedmiotów wystających poza jego obręcz, cięższych niż 10 kg lub cechujących się ostrymi krawędziami. W czasie przewozu bagażu Klient powinien zachować szczególną ostrożność. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego przewozu ładunku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie w koszyku przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny lub inne przedmioty narażone na uszkodzenia.

7.Maksymalne obciążenie Roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę wraz z bagażem nie może przekroczyć 130 kg.

8. Zabrania się używania zabezpieczeń nie będących elementem systemu MEVO w celu unieruchomienia roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia roweru do stanu umożliwiającego realizację wypożyczeń ponosi Klient.

9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody wobec Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

10. Wypożyczony rower może być używany w Strefie Użytkowania z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę Użytkowania Systemu, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem wypożyczenia i zwrócić go w Strefie Użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja roweru).

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK MEVO lub w aplikacji mobilnej MEVO niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK MEVO oraz i o ile to możliwe odprowadzić rower do najbliższej Stacji MEVO.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis MEVO.

3. Rekomendujemy aby Klient posiadał możliwość nawiązania kontaktu z BOK MEVO przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

X. Zwrot

1. Możliwe jest wypożyczenie i zwrot w ramach Strefy Użytkowania z wyłączeniem Strefy Niedozwolonej.

2. Wyodrębnia się 4 typy zwrotów rowerów:

a. regularny zwrot roweru – zwrot roweru na stacji MEVO, po podjęciu ze stacji MEVO
b. premiowany zwrot roweru – zwrot roweru na stacji MEVO, po podjęciu poza stacją MEVO
c. płatny zwrot roweru – zwrot roweru poza stacją MEVO (zgodnie z Załącznikiem nr 1)
d. niedozwolony zwrot roweru –w Strefie Niedozwolonej oraz na obszarach trudnodostępnych np. osiedla zamknięte, prywatne posesje (zgodnie z Załącznikiem nr 1)

3. Klient zwraca rower poprzez zapięcie Blokadą O-lock roweru w obszarze Stacji MEVO. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach oparty na nóżkach. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.

4. Możliwy jest Zwrot Roweru poza Stacją MEVO, jedynie w Strefie użytkowania z zastrzeżeniem pkt X.2.d. W takim przypadku będą miały zastosowanie dodatkowe opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1. Klient zobowiązany jest zablokować każdy wypożyczony przez siebie Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Przy czym Klient zapewnia postój bezpieczny oraz nieutrudniający ruchu drogowego ani pieszego.

5. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punktach X.1. do X.3 pod rygorem:

a. naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
b. naliczenia kary umownej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
c. naliczenia kary za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja MEVO zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
d. czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta

Opłaty sumują się.

6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK MEVO w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na stronie internetowej www.rowermevo.pl, w Aplikacji Mobilnej MEVO oraz w BOK. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę po przekroczeniu czasu abonamentowego wypożyczenia, zależnego od wybranego planu taryfowego.

2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

3. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu MEVO opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

4. W przypadku otrzymania Bonu promocyjnego, Kwota doładowania Konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora. Kwota doładowania konta Klienta jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu ich przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej Systemu.

5. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator MEVO ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator MEVO zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu MEVO i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować względem Operatora.

 

XIII. Reklamacje i skargi

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Przez Operatora MEVO oraz wszelkie inne zgłoszenia Klienta, w tym odwołanie się od naliczonych opłat.

2. Reklamacje, powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. przez aplikację mobilną
d. telefonicznie
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

6. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. przez aplikację mobilną
d. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
e. osobiście w siedzibie Operatora.

12. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem nieskorzystania z usługi. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

2.Klient może odstąpić od Umowy w szczególności poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia
od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie. Oczekując zwrotu płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie MEVO.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone, oprócz opłaty inicjalnej, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

 

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta, w systemie MEVO, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów MEVO zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:

a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu
b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem
c. pozostawia rower niezabezpieczony

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVII. Aplikacja Mobilna MEVO

1. Aplikacja Mobilna MEVO jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej MEVO jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie MEVO. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z MEVO znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej MEVO.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia, za pisemną zgodą Zamawiającego, zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO – wersja PDF

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), NB TRICITY Spółka z o.o niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Archiwum regulaminów

REGULAMIN Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO – wersja PDF

 

Załącznik nr 1 CENNIK I TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Taryfa
Rodzaj taryfymiesięcznarocznaroczna plusOpłata minutowa2-dniowa2-dniowa plus5-dniowa5-dniowa plus
Cena10 zł100 zł150 zł0,10 zł za 1 minutę20 zł40 zł40 zł80 zł
Opłata inicjalna (jednorazowa)10 zł10 zł10 zł10 zł10 zł10 zł10 zł10 zł
Czas obowiązywania taryfy30 dni365 dni365 dniBez ograniczeń2 dni2 dni5 dni5 dni
Okres rozliczeniowy (do rozliczania dodatkowych opłat)1 miesiąc1 miesiąc1 miesiącna bieżąco2 dni2 dni5 dni5 dni
Czas abonamentowy90 minut/dzień90 minut/dzień120 minut/dzieńbrak300 minut / dzień700 minut / dzień300 minut / dzień700 minut / dzień
Stawka godzinowa (po wyczerpaniu czasu abonamentowego)0,05 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę0,10 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę0,05 zł za 1 minutę
Minimalny stan konta1 zł1 zł1 zł1 zł1 zł1 zł1 zł1 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia200200200300300300300300
Maksymalna liczba Rowerów wypożyczonych z jednego Konta11212525
Czas Rezerwacji (na 1 rower)3×5 minut3×5 minut3×5 minut3×5 minut3×5 minut3×5 minut3×5 minut3×5 minut
Czas postoju w Abonamencie – czas, kiedy użytkownik może wykorzystać opcję Postój. Czas postoju jest odliczany od dziennego abonamentu.30 minut/ dziennie90 minut/ dziennie120 minut/ dzienniebrak60 minut/ dziennie90 minut/ dziennie90 minut/ dziennie120 minut/ dziennie
Depozyt0 zł0 zł0 zł500 zł600 zł800 zł600 zł800 zł
Skrócona rejestracjaBrakBrakBrakW zależności od sposobu rejestracjiMożliwa po dniu 01.03.2019Możliwa po dniu 01.03.2019Możliwa po dniu 01.03.2019Możliwa po dniu 01.03.2019
Przelew weryfikacyjnyTak, po dniu 01.03.2019Tak, po dniu 01.03.2019Tak, po dniu 01.03.2019W zależności od sposobu rejestracjiNieNieNieNie

 

Opłaty dodatkowe
premiowany zwrot roweru – zwrot roweru na stacji MEVO, po podjęciu poza stacją MEVO+2 zł
płatny zwrot roweru – zwrot roweru poza stacją MEVO3 zł
Opłata za zwrot roweru w obszarze innym niż obszar funkcjonowania Systemu MEVO100 zł
Jazda na rowerze przez więcej niż 1 osobę100 zł
Niedozwolony zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania systemu MEVO*
do 10 km (od najbliższej Stacji)50 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji)125 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji)250 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji)500 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji)1 000 zł
Niedozwolony zwrot roweru w Strefie Niedozwolonej**
do 10 km (od najbliższej Stacji)450 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji)525 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji)650 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji)900 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji)1 400 zł
Niedozwolony zwrot roweru w miejscu trudnodostępnym ***300 zł
Transport roweru tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego (pociąg, autobus, samochód itd.)50 zł
Jazda rowerem po brzegu zbiornika wodnego lub plaży80 zł
Nieautoryzowany przejazd100 zł
Usunięcie niewłaściwych zabezpieczeń200 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie Roweru12 000 zł

*, ** oraz *** Opłata za porzucenie Roweru w miejscu trudnodostępnym sumuje się z ewentualną karą za porzucenie Roweru poza Systemem lub w Stefie Niedozwolonej, gdy obie sytuacje występują jednocześnie.

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie MEVO.

NAZWAj.m.CENA*VAT 23%OGÓŁEM
Bateriaszt.2 310 zł531,19 zł2 840,69 zł
Blokada O-lockszt.890 zł204,70 zł1 094,70 zł
Błotnik przódszt.10,00 zł2,30 zł12,30 zł
Błotnik tyłszt.10,00 zł2,30 zł12,30 zł
czytnik RFIDszt.780,00 zł179,40 zł959,40 zł
Dętka 26 x 1,75szt.12,00 zł2,76 zł14,76 zł
Dzwonekszt.5,00 zł1,15 zł6,15 zł
Dźwignia hamulca, prawa stronaszt.15,00 zł3,45 zł18,45 zł
Dźwignia hamulca, lewa stronaszt.15,00 zł3,45 zł18,45 zł
Hamulec rolkowy przódszt.200,00 zł46,00 zł246,00 zł
Hamulec rolkowy tyłszt.200,00 zł46,00 zł246,00 zł
kabel zasilający bateriiszt.27,00 zł6,21 zł33,21 zł
kabel GM2.5szt.15,00 zł3,45 zł18,45 zł
Kabel EB Busszt.45,00 zł10,35 zł55,35 zł
czujnik prędkościszt.45,00 zł10,35 zł55,35 zł
Kierownica wzniosszt.40,00 zł9,20 zł49,20 zł
Korba lewaszt.28,00 zł6,44 zł34,44 zł
Korba z zębatkąszt.50,00 zł11,50 zł61,50 zł
Kostka elektrycznaszt.12,00 zł2,76 zł14,76 zł
Koszykszt.50,00 zł11,50 zł61,50 zł
Lampka przódszt.30,00 zł6,90 zł36,90 zł
Lampka tyłszt.25,00 zł5,75 zł30,75 zł
Linka (cięgno) hamulcaszt.4,50 zł1,04 zł5,54 zł
Linka (cięgno) przerzutkiszt.4,90 zł1,13 zł6,03 zł
Łańcuchszt.11,00 zł2,53 zł13,53 zł
Mocowanie koszykaszt.38,00 zł8,74 zł46,74 zł
Mocowanie osłony łańcuchaszt.20,00 zł4,60 zł24,60 zł
Opona 26 x 1,75szt.31,24 zł7,19 zł38,43 zł
Osłona łańcuchaszt.50,00 zł11,50 zł61,50 zł
Pancerz linki hamulcam.b.3,40 zł0,78 zł4,18 zł
Pancerz przerzutkim.b.3,19 zł0,73 zł3,92 zł
Para pedałówszt.15,24 zł3,51 zł18,75 zł
Piasta przód(dynamo)szt.300,00 zł69,00 zł369,00 zł
Piasta tylnaszt.300,00 zł69,00 zł369,00 zł
Popychacz do przerzutkiszt.16,43 zł3,78 zł20,21 zł
Przednie koło z dynamemszt.350,00 zł80,50 zł430,50 zł
Przewody oświetleniam.b.5,12 zł1,18 zł6,30 zł
Rama rowerowaszt.597,38 zł137,40 zł734,78 zł
Rękojeść lewaszt.9,15 zł2,10 zł11,25 zł
Rękojeść prawaszt.8,95 zł2,06 zł11,01 zł
Silnikszt.2 149,50 zł494,39 zł2 643,89 zł
Siodłoszt.25,00 zł5,75 zł30,75 zł
Skrzydełka reklamoweszt.40,00 zł9,20 zł49,20 zł
Stery kierownicyszt.8,69 zł2,00 zł10,69 zł
Stopka / Podpórkaszt.95,00 zł21,85 zł116,85 zł
Support 115mmszt.48,00 zł11,04 zł59,04 zł
Szprycha przód wzmacnianaszt.0,50 zł0,12 zł0,62 zł
Szprycha tył wzmacnianaszt.0,50 zł0,12 zł0,62 zł
Sztyca z graweremszt.39,00 zł8,97 zł47,97 zł
Śruba hamulca rolkowegoszt.40,00 zł9,20 zł49,20 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulcaszt.5,00 zł1,15 zł6,15 zł
Tylne koło 3 biegowe z hamulcemszt.450,00 zł103,50 zł553,50 zł
Widelecszt.250,00 zł57,50 zł307,50 zł
Wspornik kierownicyszt.16,93 zł3,89 zł20,82 zł
Zacisk sztycyszt.6,00 zł1,38 zł7,38 zł

*Może ulec zmianie.

 

Dokumenty do pobrania
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Projekt "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” nr RPPM.09.01.01-22-0016/17-00. jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT. Wartość projektu wynosi 36 690 216,20 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych - 17.218.259 zł.

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe

W tym celu staramy się dopasować dostępne w serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Nextbike Polska S.A. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nim zapisanych. Pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej polityce prywatności.

dowiedz się więcej WYŁĄCZ KOMUNIKAT