Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY
https://rowermevo.pl/

Witamy serdecznie!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://rowermevo.pl, dalej jako „Platforma”.

Każda osoba fizyczna korzystająca z Platformy jest jej „Użytkownikiem”.

Polityka prywatności Platformy ma na celu określenie zasad używania, udostępnienia i ochrony Danych osobowych Użytkowników odpowiednio do wymagańRozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (”RODO”).

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usługi wypożyczenia roweru metropolitalnego MEVO, zostały określone w pkt. 14 REGULAMINU ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI.

  • INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorzy Danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Platformy (w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO), występuje dwóch niżej wymienionych administratorów danych (zwanych wspólnie jako „Współadministratorzy”), którzy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorami, o których mowa powyżej są:

Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk,

City Bike Global S.A. z siedzibą w Sant Cugat del Valles, Barcelona (adres: Av. Via Augusta 105, 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona), wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej w Barcelonie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CIF: A67484170, prowadząca działalności gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem CityBike Global S.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, adres oddziału: 80-404 Gdańsk, Mikołaja Reja 3, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952378.

  • Każdy z Współadministratorów dokłada szczególnej staranności do poszanowania danych osobowych Użytkowników Platformy. Każdy z Współadministratorów gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  • Każdy z Współadministratorów jest samodzielnie odpowiedzialny za spełnienie przesłanek przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
  • Współadministratorzy są zobowiązani do odpowiadania na żądania osób fizycznych, których dane są przez nich przetwarzane w związku z realizacją ich praw na podstawie art. 15, art. 16, art. 17, art. 18 oraz art. 19 RODO. Udzielenie odpowiedzi na ww. żądania odbywać się będzie na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. Odpowiedzi w imieniu Współadministratorów będzie udzielać CityBike Global S.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, adres oddziału: 80-404 Gdańsk, Mikołaja Reja 3.

Inspektorzy Ochrony Danych

Każdy ze Współadministratorów powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk możesz skontaktowaćkierując korespondencję nawskazany powyżej adres lub kontaktując się bezpośrednio zIOD za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@metropoliagdansk.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez CityBike Global S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 80-404 Gdańsk, Mikołaja Reja 3, możesz skontaktowaćkierując korespondencję nawskazany powyżej adres lub kontaktując się bezpośrednio zInspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rowermevo.pl.

  • PRZETWARZANIE DADNYCH OSOBOWYCH

Cele oraz Podstawy prawne przetwarzania danych

Formularz „Zaloguj się”

Logując się na konto jesteś zobowiązany podać dane w zakresie: numer telefonu. Dane te będziemy przetwarzać w celu zarejestrowania konta naszej Platformie, a tym samym umożliwienie skorzystania Ci z naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

Formularz „Kup subskrypcję”

Kupując subskrypcję na nasze usługi jesteś zobowiązany podać dane w zakresie: numer telefonu. Dane te będziemy przetwarzać w celu zakupu subskrypcji, a tym samym umożliwienie skorzystania Ci z naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

Formularz „Kup kartę podarunkową”

Kupując kartę podarunkową na nasze usługi jesteś zobowiązany podać dane w zakresie: adres e-mail. Dane te będziemy przetwarzać w celu zakupu i odbioru karty podarunkowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy sprzedaży karty podarunkowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik Platformy ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

Jako Użytkownik Platformy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem listownie na adresCityBike Global S.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 80-404 Gdańsk, Mikołaja Reja 3 lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@rovermevo.pl

Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania naszej Platformy, konieczne jest korzystanie przez Nas z usług podmiotów zewnętrznych. Współ administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Współ administratorów w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu serwerów oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Współadministratorom odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania, a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Zasady gromadzenia Danych osobowych

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania ich niepodanie, uniemożliwi skorzystanie z usług Platformy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

Przekazywanie Danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane pomiotom z państw trzecich (poza EOG). Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, w sytuacji gdy, którykolwiek z podmiotów, któremu są udostępniane dane dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

  • PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Czym są pliki cookies ?

W ramach Platformy wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej lub korzystania z aplikacji.

Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z aplikacji i naszej strony internetowej służą m.in. do zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

W ramach Platformy stosujemy wyłącznie niezbędne pliki cookie, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie jest zwolnione z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika.

Korzystanie z Platformy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratorów w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Inne technologie

Platforma umożliwia opłacenie wybranych na niej usług za pośrednictwem systemu płatności online oferowanego przez Stripe (Europa: Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland). W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Stripe przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Stripe pod linkiem: https://stripe.com/en-pl/privacy.

Polityka prywatności z dnia 12.09.2023 r.