Användarvillkor

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

REGLER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Reglerna definierar regler och villkor för användning av Tjänsten, samt rättigheter och skyldigheter för Kunden, Operatören och Beställaren.

1.2 Användning av tjänsten kräver att kunden accepterar bestämmelserna.

1.3 Reglerna finns tillgängliga på Plattformen och i Mobilapplikationen.

1.4 Reglerna kan när som helst spelas in och reproduceras kostnadsfritt med vilken teknik som helst.

1.5 Närhelst fraser skrivna med versaler i singular eller plural används i bestämmelserna, ska de förstås i den betydelse som anges i punkten. 3 i föreskrifterna.

2. EN KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1Villkoret för att använda Tjänsten är att ha ett konto.

2.2 Med ett konto kan du bara hyra en cykel åt gången.

2.3 Under hyresperioden får endast en kund använda samma cykel.

2.4 Kunden hyr och använder Cykeln på ett sätt som överensstämmer med Reglerna.

2.5 Kunden lämnar endast tillbaka cykeln i den tillåtna zonen.

2.6 Tidpunkten för Cykeluthyrning av Kunden bestäms inom den form av Medlemskap som Kunden väljer.

2.7 Innan du hyr en cykel har kunden möjlighet att reservera den.

2.8 Under användningen av Cykeln kan Kunden göra ett Stopp. Stoppet stoppar inte Uthyrningstiden för Cykeln. Användningen av detta alternativ sker inom Cykelns Hyrestid.

2.9 När du använder cykeln kan kunden även använda cykeln i den förbjudna zonen.

3. DEFINITIONER

3.1 Administratörer– Operatör och Beställare.

3.2 Mobil-app– mobilapplikation som möjliggör användning av tjänsten, som kan laddas ner från Google Play och App Store.

3.3 Felfunktion–fel, förstörelse eller skada på cykeln eller dess delar (särskilt broms, ljus och hjul) förhindra säkeranvändningen avCykel.

3.4 Kontoblockering– hindra Kunden från att använda Tjänsten av Operatören till följd av Kundens överträdelse av bestämmelserna i Regelverket.

3.5 Prislista– avgiftstabell, som är en integrerad del av bestämmelserna, tillgänglig på plattformen och mobilapplikationen. Priserna i prislistan är bruttopriser och uttrycks i PLN.

3.6 Kontaktcenter– kommunikationsverktyg som anges på plattformen och mobilapplikationen, som gör det möjligt att få information om villkoren och metoden för att använda tjänsten, teknisk support relaterad till felaktigahandlingtjänster eller lämna in ett klagomål.

3.7 Uthyrningstid– tiden räknad från ögonblicket för uthyrning till ögonblicket för återlämnande av cykeln. Hyrestiden räknas i minuter.

3.8 Medlemskap– betalningsformen för Tjänsten som kunden valt.

3.9 Form─ elektroniskt formulär tillgängligt i mobilapplikationen och på plattformen för registrering.

3.10 Hotline– telefonnummer tillgängligt för Kunden 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, genom vilket Kunden bland annat kan rapportera: Skada på cykeln, haveri eller stöld av cykeln. Hotline är tillgänglig genom att ringa: +48 587 391 123 (samtalskostnad enligt teleoperatörernas avgiftstabeller).

3.11 Straff– ekonomiskt vite som anges i Prislistan som ålagts Kunden för brott mot Regelverket.

3.12 Klient– en fysisk person som görochmed operatören och/eller beställaren av verksamhetendujuridisk person som inte är direkt relaterad till dess verksamhet eller yrkesverksamhet, som är över 14 år och har ett konto.

3.13 konto– Kundkonto skapat som ett resultat av genomförd registrering i syfte att använda tjänsten.

3.14 Reparationskostnad– en avgift som påförs kunden i samband med skador på cykeln som orsakats av användning av cykeln på ett sätt som är oförenligt med bestämmelserna.

3.15 Cykelstöld- betyder att:

3.15.1 att demontera, ta bort eller skada cykellåset på ett sätt som inte uppfyller kravenMedFöreskrifter och börja cykla förbiklient,

3.15.2 ingen återlämning av cykeln av kunden efter 24 timmar. från ögonblicket för cykeluthyrning,

3.15.3 att demontera, ta bort eller skada cykellåset och börja köra cykeln av en person som inte är kunden.

3.16 Mindre– en person som är över 14 år men under 18 år.

3.17 Otillåten passage–användning av cykeln av en person som inte är kunden.

3.18 Operatör– City Bike Global, SA med säte i Sant Cugat del Valles, Barcelona, ​​​​adress: Av. Via Augusta 105, 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona; korrespondensadress i Polen:gata Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk, registrerat i Barcelonas företagsregister, med CIF-skattenummer: A67484170. Operatören är en av personuppgiftsadministratörerna enligt GDPR.

3.19 Väktare–den minderåriges förälder eller vårdnadshavare.

3.20 Avgift– en avgift som påförs Kunden i de fall som anges i Regelverket, vars belopp anges i Prislistan.

3.21 Anmälningsavgift– en ej återbetalningsbar registreringsavgift på PLN 10 som betalas en gång vid registreringen för att täcka framtida straffavgifter eller avgifter som kan åläggas kunden.

3.22 Plattform– hemsida påwww.rowermevo.pl, som innehåller all information och instruktioner angående användningen av Tjänsten.

3.23 E-post– Operatörens e-postadress:kontakt@rowermevo.pl .

3.24 Plånbok– Kundens elektroniska plånbok tillgänglig i Applikationen och på Plattformen, från vilken Operatören tar ut motsvarande straffavgift eller avgift som ålagts Kunden.

3.25 Undersökning– ett antal aktiviteter utförda av operatören innan kunden ålägger en straffavgift eller avgift för att verifiera orsakerna till cykelskada, cykelhaveri, cykelstöld eller bogsering av cykel.

3.26 Sluta– enstaka och frivillig immobilisering av Cykeln av Kunden under Hyrestiden, som inte överstiger 10 minuter, vilket inte är ett resultat av vägtrafikförhållanden eller bestämmelser. Instruktioner om hur man signalerar parkeringscykeln till operatören finns på plattformen och mobilapplikationen.

3.27 Bekräftelse– Kunden får en bekräftelse på slutet av Hyrestiden i Mobilapplikationen eller Plattformen.

3.28 Stadga– dessa villkor för användning av tjänsten.

3.29 Registrering– processen att skapa ett konto för att använda tjänsten, vilket inkluderar att tillhandahålla personuppgifter, acceptera bestämmelserna och betala registreringsavgiften. Omfattningen av uppgifter som krävs från Kunden för registrering anges i formuläret.

3.30 Bokning– bokning av en cykel av kunden, vilket förhindrar att en annan kund hyr denna cykel under en period som inte överstiger 10 minuter från det ögonblick då bokningen gjordes i mobilapplikationen eller plattformen.

3.31 GDPR–Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27/04/2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 /EC.

3.32 Cykel/Cyklar– standard eller elektrisk typ av cykel tillgänglig som en del av Tjänsten.

3.33 Individuell uppgörelse– en form av medlemskap där Kunden åtar sig att betala förfaktiskUthyrningstid enligt Prislistan.

3.34 Station– en uppsättning cykelställ med en totem som innehåller logotypen"MEVO” varifrån kunden kan hyralevaoch Zwrhandla omcgåCykel. Stationslistan finns tillgänglig på Plattformen och i Mobilapplikationen.

3.35 Tillåten zon– ett område som ligger i Gdańsk-Gdynia-Sopots storstadsområde, där det är möjligt att hyra och återlämna cykel. Den tillåtna zonkartan är tillgänglig på plattformen och mobilapplikationen.

3.36 Ingen zon tillåten– ett område som inte är en Tillåten Zon där Kunden inte kanDen därLämna tillbaka cykeln utan att rådfråga operatören,men där du kan hyra en cykel.

3.37 Prenumeration/Prenumerationsavtal– medlemsavtal som Kunden slutit med Operatören och Beställaren, vilketföregås av en engångsförskottsbetalning som anges i Prislistan och tillåter Kunden att använda Cykeln regelbundet under den period som anges i Prislistan. Efter överskridande av denna tid regleras Hyrestiden som en del av den individuella förlikningen. Prenumerationsavtalet ingås på de villkor som anges i Reglerna när Kunden erhåller bekräftelse på sitt ingående till den e-postadress som anges i Blanketten.

3.38 IT-system– Operatörens eller Beställarens interna IT-system.

3.39 Avtal– ett avtal som Kunden slutit med Operatören och Beställaren för att öppna ett Konto för att använda Tjänsten, med innehållet och under de villkor som anges i Reglerna, som specificerar parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Avtalet ingås när Kunden slutför Registreringen, om vilket Kunden kommer att informeras via ett lämpligt meddelande.

3.40 Service–Cykeluthyrning lanserad av Beställaren och Operatören påinom de kommuner och poviater som ingår i denGdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area.

3.41 Skadad cykel/cykelskada– Cykel med misslyckande.

3.42 Hyra– börja använda Cykeln, det vill säga det ögonblick då Cykellåset låses upp av Kunden.

3.43 Köpare -Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area Association, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, införd i registret över föreningar, andra sociala och professionella organisationer, stiftelser och kommunala offentliga hälsovårdsinrättningar som förs av District Court Gdańsk-Północ under KRS-nummer 0000398498 NIP 583 31 517 4 Beställaren är en av personuppgiftsadministratörerna i den mening som avses i GDPR.

3.44 Spänne –metod för att säkra cykeln med hjälp av en permanent del av cykelutrustningen. Instruktioner om hur du låser din cykel korrekt finns på Plattformen och i mobilapplikationen.

3.45 Vägolycka–kollision eller olycka där kunden använder cykeln vid tidpunkten för kollisionen eller olyckan.

3.46 Lämna tillbaka– slutförande av användningen av cykeln, det vill säga det ögonblick då kunden får en bekräftelse på slutet av hyrtiden i mobilapplikationen eller plattformen.

4. ALLMÄNNA REGLER FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Villkoret för att använda Tjänsten är att ha ett konto.

4.2 Att hyra en cykel:

4.2.1 Kunden måste välja en av de tillgängliga formerna av medlemskap, d.v.s. köpa ett specifikt abonnemang eller välja Individuell avräkning och

4.2.2 Plånboken måste ha minst 10 PLN.

4.3 Genom att använda Tjänsten förbinder sig Kunden att följa Reglerna och lagbestämmelserna.

4.4 Kunden ansvarar för cykeln från hyrestillfället till det ögonblick då cykeln återlämnas.

4.5 Minderåriga kan använda Tjänsten om, innan avtalet ingås, deras vårdnadshavareDen minderårige kommer att ge operatören samtycke till den minderåriges användning av tjänsten via e-post. För detta ändamål får vårdnadshavaren använda mallen som ingår i bilaga II till föreskrifterna eller själv upprätta en deklaration, förutsatt att en sådan deklaration innehåller all information som finns i mallen i bilagan. Operatören förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavaren innan den minderåriges konto öppnas.

4.6 Han är minderårigskyldigha ett cykelkort för att kunna använda Tjänsten.

5. REGISTRERING

5.1 För att skapa ett konto måste du registrera dig i något av följande formulär:

5.1.1 ladda ner mobilapplikationen, fyll i och skicka formuläret eller

5.1.2 fyll i och skicka formuläret på plattformen.

5.2 Användning av mobilapplikationen och plattformen kräver att du har ett aktivt e-postkonto och att slutenheten och IT-systemet uppfyller följande tekniska krav: ha (i) en webbläsare i den aktuella versionen (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera eller motsvarande ), (ii) ett program som gör det möjligt att öppna HTML-dokument, (iii) acceptera och använda cookies, (iv) anslutning till Internet och själva enheten måste vara utrustad med följande operativsystem: MS Windows, Linux , macOs, Android, iOS.

5.3 Vänligen välj lämplig form av medlemskap i formuläret.

5.4 Det är förbjudet att inkludera olagligt innehåll eller falsk information i formuläret.

5.5 Personuppgifter från tredje part kan inte inkluderas i formuläret.

5.6 Det är inte möjligt att skicka formuläret utan föregående godkännande av bestämmelserna och prislistan, integritetspolicyn och utan att tillhandahålla de uppgifter som krävs i formuläret.

5.7 Som en del av formuläret måste du för att slutföra registreringen:

5.7.1 läs prislistan,

5.7.2 utföra auktorisering med någon av de tillgängliga metoderna,

5.7.3 betala registreringsavgiften och köp en prenumeration eller välj alternativet Individuell avräkning,

5.7.4 genom att markera lämplig kryssruta, samtycka till att börja använda Tjänsten före tidsfristen för att frånträda Avtalet genom att markera lämplig kryssruta och bekräfta godkännandet av informationen om förlusten av rätten att frånträda Avtalet efter avslutad registrering,

5.7.5 genom att markera lämplig kryssruta, samtycka till att börja använda Abonnemanget före tidsfristen för återkallelse, enligt punkten. .

5.8 Information om att öppna Kontot och samtycke från Kunden som avses i punkten 5.7.4. och den bekräftelse som avses i punkten 5.7.5 kommer att skickas via e-post till adressen som anges i formuläret.

6. KUNDKONTO

6.1 Kunden har permanent tillgång till Kontot både i Mobilapplikationen och via Plattformen.

6.2 Kontot ger Kunden möjlighet att använda Tjänsten.

6.3 Kontot tilldelas endast en kund som har registrerat det. Kunden får inte dela sina konto- eller kontoåtkomstdata med tredje part.

6.4 Som en del av kontots funktionalitet har Användaren tillgång till bland annat: : :

6.4.1 information som finns i formuläret,

6.4.2 planbok,

6.4.3 arkivdata avseende alla hyror och cykelreturer och hyrtid utförda via kontot, avgifter och straffavgifter som åläggs kunden, och individuella förlikningaroch köpte prenumerationer.

Ovanstående data lagras i IT-systemet fram till fullföljandet av Avtalet och relaterade krav.

6.5 Som en del av kontots funktionalitet kan kunden ändra de uppgifter som anges i formuläret.

7. MEDLEMSKAP

7.1 För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett abonnemang eller välja alternativet Individuell fakturering.

7.2 I fallet med ett abonnemang regleras Hyrestiden inom detta abonnemang, med förbehåll för punkt. 7.8.

7.3 Operatören erbjuder flera typer av abonnemang som gör det möjligt för kunden att använda Tjänsten under en period som är lämplig för ett givet abonnemang. Typerna av tillgängliga prenumerationer listas på plattformen och i mobilapplikationen.

7.4 Lansering av Abonnemanget är inte möjligt utan Kundens förhandsgodkännande att starta Abonnemanget innan tidsfristen för att frånträda köpet och bekräftelse på att Kunden förstår att han förlorar rätten att frånträda Abonnemangsavtalet vid dess fullständiga genomförande av Operatören genom att kontrollera lämplig kryssruta, som nämnts i punkten 5.7.5..

7.5 Oavsett typ av prenumeration börjar prenumerationsperioden vid tidpunkten för den första cykeluthyrningen av kunden (efter köp av prenumerationen) eller den 14:e dagen efter köp av denna prenumeration - beroende på vilket datum som kommer först.

7.6 Ändring av Abonnemanget under dess löptid är endast möjligt om Kunden vill ändra det aktuella Abonnemanget till ett Abonnemang med ett längre abonnemang.

7.7 Istället för Prenumeration kan Kunden välja alternativet Individuell fakturering. I sådant fall regleras Hyrestiden i enlighet med Prislistan.

7.8 Om Kunden använder den dagliga gränsen under sitt Abonnemang, regleras Hyrestiden enligt Prislistan.

8. KUNDENS SKYLDIGHETER OCH KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLA DEM

8.1 Från tidpunkten för cykeluthyrning till tidpunkten för återlämnande av cykeln är kunden skyldig att skydda cykeln mot haverier och stöld.

8.2 Kunden förbinder sig att hyra en cykel, låsa cykeln och lämna tillbaka cykeln i enlighet med instruktionerna som finns på Plattformen och mobilapplikationen.

Cykelreservation

8.3 Kunden har rätt att göra en kostnadsfri cykelbokning innan du hyr en cykel. Instruktioner för att reservera en cykel finns på plattformen och mobilapplikationen.

8.4 Kunden får göra högst 4 cykelreservationer mellan 00:00 och 23:59 samma dag. Bokningar måste göras iintervallminst 30 minuter.

Cykeluthyrning

8.5 Varje gång, vid tidpunkten för att hyra en cykel, åtar sig kunden att:

8.5.1 ha minst 10 PLN i plånboken, och om pengarna i plånboken är otillräckliga - fyll på plånboken,

8.5.2 innan du börjar köra, kontrollera om cykeln inte är skadad och om den är lämplig att använda, särskilt om cykeldäcken är pumpade och om bromsarna och ljusen fungerar, och (om det gäller en cykel med elassistans) kontrollera batteriladdningsnivå,

8.5.3 att lämna tillbaka cykeln i samma tekniska skick som cykeln var vid tidpunkten för uthyrningen, med förbehåll för slitage på cykeln till följd av dess korrekta användning,

8.5.4 använda cykeln i enlighet med lagstadgade bestämmelser, inklusive vägtrafikbestämmelseroch iaktta vederbörlig försiktighet för att förhindra haverier, trafikolyckor och cykelstöld tills cykeln återlämnas,

8.5.5 att betala böter, böter och andra ekonomiska påföljder som åläggs Kunden vid användning av Cykeln.

8.5.6 att lämna tillbaka cykeln senast efter 12 timmar. från uthyrningsögonblicket.

8.6 Om Cykeln är skadad vid uthyrningstillfället är Kunden skyldig att informera Operatören om det. I en sådan situation är Kunden skyldig att omedelbart lämna tillbaka den skadade cykeln, och om detta är omöjligt, följa operatörens instruktioner.

Använda cykeln

8.7 Varje gång, i händelse av ett cykelhaveri eller en vägincident som inträffar när du använder cykeln, är kunden skyldig att omedelbart:

8.7.1 sluta cykla,

8.7.2 informera operatören om detta och

8.7.3 plats och (om graden av Cykelfel inte hindrar det) Fäst Cykeln på ett stabilt sätt så att den inte utgör ett hot mot vägtrafiken eller tredje part, i enlighet med pkt. 14/8.

8.8 Kunden är förbjuden att:

8.8.1 Skadad cykeluthyrning,

8.8.2 använda cykeln i ett område som inte är anpassat för att cykladvs.på stranden, i en reservoar, på sanddynerna,

8.8.3 använda cykeln om kunden är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, psykotropa ämnen eller andra droger som är förbjudna eller inte rekommenderas att användas av förare av fordon,

8.8.4 använda cykelnmåldelta i cykellopp, tävlingar eller andra sportevenemang.

8.8.5 transportera cykeln med transportmedel,

8.8.6 använda cykeln om kundens vikt överstiger 120 kg,

8.8.8 använda cykeln om hans längd inte är detöverstiger 150 cm,

8.8.9 transportera tredje part på cykeln, inklusive i en korg som är permanent fäst vid cykeln, och i denna korg transportera saker eller djur vars totala vikt överstiger 10 kg,

8.8.9 fästa cykeln på andra rörliga föremål, inklusive djur,

8.8.10 cykla bara på ett hjul,

8.8.11 demontering, modifiering, vandalisering eller förstörelse av cykeln, inklusive dess delar,

8.8.12 självreparation eller byte av cykeldelar,

8.8.13 göra graffiti på cykeln, måla, gravera eller slå in cykeln,

8.8.14 överföra cykeln till en tredje part som inte är operatören,

8.8.15 använda säkerhetsåtgärder som inte är standardutrustning för cykeln för att immobilisera cykeln, inklusive under parkering,

8.8.16 lämna cykeln i den förbjudna zonen utan operatörens uttryckliga medgivande,

8.8.17 lämna cykeln i strid med instruktionerna som presenteras i mobilapplikationen eller på plattformen och på ett sätt som inte överensstämmer med punkten 14/8.

8.8.18 använda tjänsten för kommersiella ändamål.

8.8.19 Användning av tjänsten om han/hon är en minderårig som inte har mottagit eller skickat till operatören förmyndarens samtycke som avses i klausul. 4.5.

8.9 Om Kunden bryter mot något av de förbud som avses i punkt 8.8. Operatörens föreskrifter:

8.9.1 kan ålägga kunden en straffavgift och/eller

8.9.2 kan spärra Kundkontot i enlighet med punkt 9.3.

8.10 Om Kunden bryter mot något av de förbud som avses i punkten 8.8., och som ett resultat av denna överträdelse är cykeln skadad, åtar sig kunden att bära den straffavgift som avses i punkten. 8.9 och kostnaden för att reparera eller byta ut skadade delar av cykeln som krävs för att återställa cykeln till dess skick före skadan.

8.11 I händelse av Cykelstöld som inträffar vid användning av Cykeln är Kunden skyldig att omedelbart informera Operatören om detta.

Bike Return

8.12 Kunden är skyldig att lämna tillbaka Cykeln till Stationen eller annan plats i Tillåten Zon. Att lämna tillbaka cykeln till stationen medför ingen avgift. Att lämna tillbaka cykeln utanför stationen, men inom den tillåtna zonen, är föremål för en avgift.

8.13 Återlämnande av cykeln i den förbjudna zonen är endast möjlig med operatörens samtycke och endast i händelse av ett cykelfel eller en vägolycka. Återlämnande av cykeln av kunden i en förbjuden zon utan operatörens uttryckliga medgivande resulterar i att en straffavgift debiteras kunden.

8.14 Att lämna tillbaka cykeln utanför stationen kräver att kunden lämnar cykeln på en plats avsedd för parkering av cyklar eller andra fordon (t.ex. parkeringsplatser, cykelställ, zoner markerade på trottoaren), och i avsaknad av sådan plats - så nära som möjligt till ytterkanten av gångvägen längst bort från vägen och parallellt med denna kant.

8.15 Varje gång kunden lämnar tillbaka cykeln är han skyldig att:

8.15.1 placera cykeln på två hjul stabilt på ett sådant sätt att den inte hindrar väg- eller gångtrafik, i enlighet med instruktionerna i mobilapplikationen eller plattformen,

8.15.2 MEDCykellåsi enlighet med instruktionerna publicerade i mobilapplikationen eller på plattformen,

8.15.3 godkännande av meddelandet i Mobilapplikationen eller på Plattformen att Kunden lämnat Cykeln på det sätt som anges i instruktionerna och i enlighet med punkt 8.14,

8.15.4 slutet av hyrestiden för att få bekräftelse,

8.15.5 kontakta omedelbart operatören i händelse av problem med att låsa cykeln eller underlåtenhet att få bekräftelse.

8.16 Underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som avses i punkten 8.15, kan resultera i ytterligare debitering av avgifter eller utförande av en straffavgift. Dessutom lämnar cykeln på ett sätt som inte överensstämmer med punkten 8.14, kan leda till att kunden åläggs ekonomiska påföljder enligt tillämplig lag av brottsbekämpande tjänster.

8.17 Ingen cykelretur av kunden efter 12 timmarinachfrån ögonblicket för cykeluthyrning och cykelstöld resulterar i att kunden åläggs en straffavgift.

Övrig

8.18 Under avtalets löptid är Kunden skyldig att:

8.18.1 uppdatera data som tillhandahålls under registreringen,

8.18.2 har lämpligt belopp i plånboken för att använda tjänsten,

8.18.3 att inte göra kontot tillgängligt för tredje part.

9 BETALNINGAR

9.1 I de situationer som anges i föreskrifterna påför operatören kunden en avgift eller vite. Operatören tar ut motsvarande straff eller avgift från plånboken.

9.2 Påföljder och avgifter som åläggs kunden är kumulativa.

9.3 Operatören kommer att blockera kundens konto om de tillgängliga medlen i hans plånbok inte räcker för att täcka avgiften och/eller straffavgiften. För att ta bort Kontoblockaden måste Kunden först betala de belopp som är skyldiga Operatören på det sätt och inom den tid som Operatören anger.

9.4 I händelse av blockad av kundens konto kommer medel att debiteras för oanvända medelydenna Kunds abonnemangsperiod kommer att tilldelas straffavgifter eller avgifter eller för att täcka kostnaderna för att reparera eller byta ut skadade delar av cykeln.

9.5 Kunden ansvarar för att tillhandahålla Kontot (inklusive åtkomstdata till Kontot) till en tredje part, och åtar sig att bära Avgifter och/eller Påföljder för användning av Tjänsten via detta Konto av en tredje part.

9.6 Kunden är ansvarig och förbinder sig att täcka alla böter och offentligrättsliga avgifter som påförs Kunden under Hyresperioden.

10. OPERATÖRENS SKYLDIGHETER

10.1 Operatören kommer att säkerställa att Tjänsten fungerar korrekt med vederbörlig aktsamhet, dock är operatören inte ansvarig för:

10.1.1 begränsad tillgänglighet eller brist på tillgängliga cyklar i tillåtna zoner, inklusive stationer där kunden vill hyra en cykel,

10.1.2 Fel eller skadade cyklar, om orsaken till felet eller skadan på cykeln inte var beroende av operatören.

10.2 Operatören ansvarar för att Tjänsten fungerar korrekt.

10.3 Operatören är skyldig att:

10.3.1 utöva due diligence för att säkerställa att tjänsten fungerar korrekt, inklusive plattformen och mobilapplikationen,

10.3.2 regelbundenunderhåll av cyklar för att säkerställa att de fungerar korrekt,

10.3.3 reparation av skadade cyklar,

10.3.4 lagra och säkra medel som betalats av kunder för att använda Tjänsten och verifiera statusen för kundens avräkningar med hjälp av IT-systemet.

10.4 Innan kunden åläggs en straffavgift eller avgift, förutom avgiften för att lämna tillbaka cykeln utanför stationen i den tillåtna zonen, åtar sig operatören att varje gång inleda ett förklarande förfarande. Syftet med det förklarande förfarandet är att fastställa om och vilken bestämmelse i föreskrifterna som kunden har brutit mot och att fastställa storleken på reparationskostnaderna.

10.5 De förklarande förfarandena inkluderar:

10.5.1 identifiering av den cykel som berörs av detta förklarande förfarande,

10.5.2 ta bilder av den cykel som berörs av detta förklarande förfarande, om bilderna är viktiga för det förklarande förfarandet,

10.5.3 uppskattning av kostnaden för att reparera cykeln om ett fel eller en skada på cykeln inträffade,

10.5.4 kontakt med Kunden som enligt Operatörens IT-system skadat Cykeln eller orsakat Fel för att informera Kunden om Straffet eller Avgiften som påförts Kunden och dess storlek.

10.6 Operatören åtar sig att informera Kunden om Straffavgiften, Avgiften och Kontospärren som åläggs Kunden i Mobilapplikationen eller på den e-postadress som anges i Formuläret. Kunden kan överklaga Operatörens beslut, vilket anges i bestämmelserna i 13 kap.

10.7 Efter det förklarande förfarandet kommer Operatören att från Plånboken ta ut summan av pengar som ska betalas till Operatören, det vill säga motsvarande straffavgifter eller avgifter som ålagts Kunden. I detta avseende kommer även punkten att gälla. 9.3.

10.8 Det förklarande förfarandet kan även genomföras om Cykeln bogseras bort eller om Operatören eller Beställaren är skyldig att lämna information om de tjänster eller kunder som tillhandahålls av statliga myndigheter.

10.9 Operatören gör upp med Beställaren för indrivna fordringar på Kunder relaterade till användningen av Tjänsten, på de villkor som anges i avtalet mellan Beställaren och Operatören.

11. ÅTERTAGANDE FRÅN PRENUMERATIONSAVTALET

11.1 1Kunden kan frånträda Prenumerationsavtalet, utan att ange skäl, inom 14 dagar från dagen för ingåendet, med förbehåll för punkt. 11.4. Tidsfristen anses uppfylld om Kunden innan dess utgång skickar en förklaring till Operatören om frånträde från Abonnemangsavtalet.

11.2 För att utöva rätten att frånträda Prenumerationsavtalet måste Operatören underrättas om detta i form av ett entydigt uttalande (skickas till den e-postadress eller den polska adressen till Operatören som anges i punkt 3.18) inom den avsedda tidsfristen till i punkt. 11.1. För detta ändamål kan Kunden använda mallen för ångerblankett i bilaga I, vilket dock inte är obligatoriskt.

11.3 Med förbehåll för punkt 11.4, om Kunden utövar rätten att frånträda Prenumerationsavtalet är Kunden skyldig att betala för de tjänster som tillhandahålls fram till tidpunkten för frånträdet från Prenumerationsavtalet. Betalningsbeloppet beräknas i proportion till omfattningen av den tillhandahållna tjänsten, med hänsyn tagen till de betalningar som avtalats i Abonnemangsavtalet.

11.4 Kunden har ingen rätt att frånträda Prenumerationsavtalet om han har använt hela Prenumerationen efter eget val innan tidsfristen för ångerrätt löper ut.

11.5 En Kund som har frånträdt Prenumerationsavtalet kan inte registrera sig igen.

12. UPPSÄGNING

12.1 Uppsägning av Avtalet från Kundens sida är liktydigt med uppsägning av Prenumerationsavtalet, förutsatt att uppsägningen av Avtalet skett efter den tidsfrist som avses i punkten. 11.1.

12.2 Kunden kan när som helst säga upp Avtalet via Kontaktcenter.

12.3 Effekten av uppsägning av Avtalet från Kundens sida är en omedelbar likvidation av Kundens Konto i IT-systemet inom 15 dagar från den dag då Operatören informerats om avsikten att säga upp Avtalet.

12.4 Från det ögonblick då Avtalet upphör kan Kunden inte använda Tjänsten.

12.5 Medlen för den outnyttjade prenumerationstiden kommer att användas för att betala eventuella straffavgifter eller avgifter eller för att täcka kostnaderna för att reparera eller byta ut skadade delar av cykeln. Kundens återstående oanvända medel är ej återbetalningsbara, med förbehåll för punkt. 15.8.

15.6 Om de åtgärder som avses i punkt 12.5 inte är tillräckliga för att täcka Kundens alla skulder gentemot Operatören, är Kunden skyldig att betala resterande skulder på det sätt och inom den tid som Operatören anger.

13. KUNDKLAGOMÅL OCH KLAGOMÅL

13.1 Kunden har rätt att lämna in ett klagomål i samband med felaktig användning av Tjänsten, inklusive felaktigt fullgörande av skyldigheter från Operatören, felaktig funktion av mobilapplikationen och plattformen eller påförande av en straffavgift eller avgift på kunden.

13.2 Klagomål ska lämnas skriftligen via e-post eller till operatörens adress som anges i punkten. 3.18.

13.3 Klagomålet bör innehålla minst:

13.3.1 Kundens namn och efternamn,

13.3.2 nuvarande telefonnummer,

13.3.3 kundens nuvarande e-postadress,

13.3.4 omständigheter som motiverar klagomålet,

13.3.4 kundens begäran avser det inlämnade klagomålet.

13.4 Om uppgifterna eller informationen som lämnas i klagomålet inte tillåter att klagomålet erkänns, kommer Operatören att be Kunden att klargöra eventuella tvivel eller tillhandahålla ytterligare information via e-post eller telefon.

13.4 Operatören skickar ett svar på reklamationen till Kundens e-postadress inom 14 dagar från dagen för mottagandet av reklamationen. Underlåtenhet att ge ett svar från Operatören inom denna period resulterar i att Kundens begäran accepteras.

13.6 Kunden har rätt att överklaga Operatörens beslut. Överklagandet ska lämnas skriftligen via e-post eller till den adress som anges i punkten. 3.18. Överklagandet kommer att prövas inom 14 dagar från dagen för överklagandet.

14. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

14.1 Kundens personuppgifter kommer att behandlas av Administratörerna - Operatören och Beställaren. Administratörer är bundna av ett avtal som ingåtts mellan dem om samadministration av personuppgifter. De registeransvariga försäkrar att den gemensamma personuppgiftsansvarige kommer att täcka de gemensamma mål som avses i punkt 14.2 nedan.

14.2 Syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av Kundens personuppgifter är:

14.2.1 ingående, genomförande och uppgörelse av avtalet (artikel 6(1)(b) i GDPR),

14.2.2 genomförande av skyldigheter som härrör från ämnet elektronisk korrespondens, inklusive de som är relaterade till affärsverksamheten, baserat på varje administratörs juridiskt motiverade intresse, vilket är att säkerställa kontinuitet i kommunikationen och möjliggöra kontakt med administratörerna i frågor som rör affärsverksamheten - enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR,

14.2.3 fullgörande av rättsliga skyldigheter som åvilar administratörer i samband med deras affärsverksamhet - enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav c GDPR,

14.2.4 genomföra reklam- eller marknadsföringsaktiviteter, särskilt att skicka nya erbjudanden och samarbetsförslag, och på så sätt implementera administratörernas juridiskt motiverade intresse, art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR eller art. 6 avsnitt 1 bokstav a i GDPR, det vill säga baserat på samtycke till Operatörens marknadsföringsaktiviteter,

14.2.5 Administratörernas rättsligt motiverade intresse, till exempel genom att Administratörerna eventuellt driver anspråk som härrör från det ingångna avtalet.

14.3 Om kunden samtycker till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter kommer varje administratör att lagra dessa uppgifter:

14.3.1 under den tid som krävs för att skydda dina intressen,

14.3.2 i fallet med andra ändamål relaterade till administratörernas legitima intressen - under giltighetstiden för dessa ändamål eller tills kunden gör en invändning,

14.3.3 under den period som föreskrivs i lagbestämmelser som ålägger administratörer att behandla uppgifter under en viss tidsperiod och preskriptionstider för anspråk.

14.4 Mottagarna av Kundens personuppgifter kan vara:

14.4.1 anställda, medarbetare, partners och medlemmar av administratörens organ,

14.4.2 behandlingsenheter som agerar på uppdrag av administratörerna, för det ändamål och den omfattning som krävs för att utföra avtalet; dessa enheter behandlar data på grundval av separata avtal som ingåtts med administratörerna, endast i enlighet med instruktionerna och i den utsträckning som anges av administratörerna,

14.4.2 enheter som är auktoriserade enligt allmänt tillämplig lag.

14.5 Kundens personuppgifter kommer inte att göras tillgängliga för enheter baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga i tredjeländer. Kundens personuppgifter kan komma att överföras utanför EES om det är nödvändigt för att utföra Administratörens skyldigheter enligt Avtalet, inklusive: i en situation där ett korrekt genomförande av detta avtal kräver deltagande av underleverantörer eller anställda eller medarbetare till administratörer baserade utanför EES. Överföring av kundens data till enheter baserade i ett tredjeland är dock endast möjlig om en adekvat nivå av dataskydd har fastställts för dessa länder av Europeiska kommissionen eller när standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen används eller om så är lämpligt säkerhetsåtgärder är på plats.

14.6 Kundens personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

14.7 När det gäller personuppgifter som Kunden har lämnat till Administratören kan Kunden:

14.7.1 begära tillgång till uppgifter, rättelse och få en kopia av dessa,

14.7.2 begära radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, i fall som föreskrivs i lag,

14.7.3 invända mot behandlingen av uppgifter om syftet med behandlingen av dem är administratörens berättigade intresse,

14.7.4 återkalla samtycke om uppgifter behandlas på grundval av samtycke.

14.7.5 lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) om kunden anser att administratören eller en av dataadministratörerna har brutit mot bestämmelserna i GDPR eller andra bestämmelser om skyddet av personuppgifter genom att behandla personuppgifter.

14.8 Att tillhandahålla personuppgifter av kunden är frivilligt. I vissa fall kan dock tillhandahållande av personuppgifter vara nödvändigt för genomförandet av avtalet.

14.9 Personuppgiftsinspektörer har utsetts hos Operatören och Beställaren och kontakt kan ske via e-post:

14.9.1 personuppgiftsinspektör utsedd av operatören -iod@rowermevo.pl

14.9.2 personuppgiftsinspektör utsedd av beställaren -iod@metropoliagdansk.pl

14.9.3 I frågor som rör utövandet av Kundens rättigheter som beskrivs i punkt 14.7, vänligen kontakta oss via e-post på:iod@rowermevo.pl.

15. SLUTBESTÄMMELSER

15.1 Kunder som vill använda Tjänsten accepterar det faktum att Tjänsten inte är helt tillförlitlig, det vill säga kunder accepterar potentiellt begränsad tillgänglighet av cyklar i vissa tillåtna zoner, inklusive stationer, och möjligheten för cykelhaverier eller skador.

15.2 Att hyra en cykel av kunden är liktydigt med kundens försäkran att han har kunskap om trafikreglerna och hans hälsotillstånd och färdigheter kommer att möjliggöra säker användning av cykeln..

15.3 Obehörig färd är förknippad med en avgift som påförs den kund som har gjort cykeln tillgänglig för en annan person.

15.4 De bestämmelser som gäller vid tidpunkten för deras godkännande av Kunden gäller för Kunden.

15.5 Operatören eller Beställaren har rätt att ändra Reglerna av följande skäl:

15.5.1 ändringar i Tjänstens funktionalitet, förutsatt att ändringar i bestämmelserna syftar till att anpassa bestämmelsernas innehåll till Tjänstens funktionalitet,

15.5.2 nödvändighetćförbättra kundsäkerheten, inklusive behovet av attćmotverka övergrepp som begås i samband med driften av Tjänsten,

15.5.3 ändringarochallmänt tillämpliga lagbestämmelser, som har en direkt inverkan på innehållet i förordningarna.

15.6 Operatören eller den Anmälande Parten kommer att informera Kunderna om eventuella ändringar av Reglerna via e-post och genom att posta ett lämpligt meddelande på Plattformen och i Mobilapplikationen minst14dagar innan ändringarna träder i kraft.

15.7 De nya Reglerna träder i kraft den dag Operatören eller Beställaren anger, om inte Kunden säger upp Avtalet innan de nya Reglerna träder i kraft.Om ingen uppsägningsförklaring av Avtalet lämnas inom denna tid, förutsätts att Kunden accepterar de nya bestämmelserna.

15.8 Vid uppsägning av Avtalet från Kundens sida i enlighet med punkt 15.7 återkommer Beställaren till Kunden i tid7dagar, medel för outnyttjad prenumerationstid.

15.9 Information om kundens möjlighet att använda metoder utanför domstol för att hantera klagomål och driva anspråk, samt reglerna för tillgång till dessa förfaranden, finns tillgänglig på huvudkontoret och på webbplatserna för distriktets konsumentombudsmän, sociala organisationer vars lagstadgade Uppgifterna inkluderar konsumentskydd, provinsiella handelsinspektioner och på webbplatserna för webbplatser för byrån för konkurrens och konsumentskydd:

15.9.1 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

15.9.2 https://www.uokik.gov.pl/sprawy_zdrowie.php,

15.9.3 https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

15.10 Kunden har följande exemplariska alternativ för att använda metoder utanför domstol för att hantera klagomål och driva anspråk:

15.10.1 en ansökan om att lösa en tvist med operatören till en permanent konsument skiljedomstol,

15.10.2 en ansökan om att inleda medlingsförfarande om en uppgörelse i godo av tvisten med operatören till den provinsiella inspektören för handelsinspektionen,

15.10.3 bistånd av en distrikts (kommunal) konsumentombudsman eller en social organisation vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd (mer på:https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php).

15.11 Operatören meddelar att klhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/en plattform för ett online-tvistlösningssystem mellan konsumenter och företagare på EU-nivå (ODR-plattform) finns tillgänglig. Att lösa tvister med denna metod är frivilligt.

15.12 I frågor som inte regleras i föreskrifterna ska tillämplig lag gälla.

15.13 Föreskrifterna träder i kraft den 6.10. 2023..

16. BILAGA I: UTGÅNGSFORMULÄR FRÅN PRENUMERATIONSAVTALET

Om kunden vill frånträda prenumerationsavtalet, fyll i detta formulär och skicka det till följande adress:kontakt@rowermevo.pleller adressgata Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk.


Till: City Bike Global, SA baserat i Sant Cugat del Valles, Barcelona

Kundens namn och efternamn:

Kundadress:

Datum:


I enlighet med lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (artikel 27) frånträder jag härmed det prenumerationsavtal som ingicks av mig den _______.


____________________________Kundens underskrift (endast för skriftlig deklaration)

17. BILAGA II: MALL FÖR UTTALANDE FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN AV EN OMYNDIG

Om formeln använder fraser med versaler, har de den innebörd som ges till dem i bestämmelserna som finns tillgängliga på plattformen eller mobilapplikationen.

Förmyndarens namn och efternamn:

Nuvarande telefonnummer till Guardian:

Den minderåriges namn och efternamn:

Den minderåriges födelsedatum:


Jag samtycker till användningen av tjänsten av minderårig ________________________________ [namn och efternamn på den minderårige]. Samtidigt:

1) Jag förklarar att jag har läst bestämmelserna,

2) Jag försäkrar att den minderårige har ett cykelkort,

3) Jag åtar mig att täcka alla kostnader relaterade till ingåendet av avtalet och den minderåriges användning av Tjänsten, som avses i bestämmelserna och

4) Jag samtycker till att bära allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå till följd av den minderårigas användning av tjänsten, i synnerhet eventuell skada som uppstår vid användning av tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna.

__________________

Väktarens underskrift