Warunki zakupu

  1. W sytuacjach określonych w Regulaminie Operator naliczy Klientowi Opłatę lub Karę zgodnie z wybraną przez Klienta Metodą Płatności.
  2. Kary i Opłaty nakładane na Klienta sumują się.
  3. W przypadku zablokowania Konta Klienta, środki za niewykorzystany czas Abonamentu tego Klienta, zostaną przeznaczone na Kary lub Opłaty lub na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych części Roweru.
  4. Jeżeli środki, o których mowa w pkt. 9.3, nie wystarczą na pokrycie należności Klienta wobec Operatora, Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałych należności w sposób i w terminie wskazanym przez Operatora.
  5. Operator zablokuje Konto Klienta, którego Metoda Płatności lub środki dostępne na wybranej Metodzie Płatności nie pozwolą na pobranie równowartości Opłaty i/lub Kary. Aby usunąć Blokadę Konta, Klient musi najpierw uiścić kwoty należne Operatorowi w sposób i w terminie wskazanym przez Operatora.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Konta (w tym danych dostępowych do Konta) osobie trzeciej, w tym zobowiązuje się do ponoszenia Opłat i/lub Kar za korzystanie z Usługi za pośrednictwem tego Konta przez osobę trzecią.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich grzywien i opłat publicznych nałożonych na Klienta w Okresie Najmu.