Regulamin

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

REGULAMIN ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usługi, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Operatora i Zamawiającego.

1.2 Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji Regulaminu przez Klienta.

1.3 Regulamin jest dostępny na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej.

1.4 Regulamin może zostać w każdym czasie bezpłatnie utrwalony i zwielokrotniony dowolną techniką.

1.5 Ilekroć w Regulaminie użyto zwrotów pisanych wielką literą w liczbie pojedynczej lub mnogiej, należy je rozumieć w znaczeniu podanym w pkt. 3 Regulaminu.

2. KRÓTKI OPIS PROCESU KORZYSTANIA Z USŁUGI

2.1 Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Konta.

2.2 Przy użyciu jednego Konta, w tym samym czasie można Wypożyczyć tylko 1 Rower.

2.3 Podczas Czasu Wypożyczenia, z tego samego Roweru może korzystać tylko jeden Klient.

2.4 Klient Wypożycza oraz korzysta z Roweru w sposób zgodny z Regulaminem.

2.5 Klient Zwraca Rower wyłącznie w Strefie dozwolonej.

2.6 Czas Wypożyczenia Roweru przez Klienta jest rozliczany w ramach wybranej przez Klienta formy Członkostwa.

2.7 Przed Wypożyczeniem Roweru Klient ma możliwość jego Rezerwacji.

2.8 W trakcie korzystania z Roweru, Klient może dokonać Postoju. Postój nie wstrzymuje Czasu Wypożyczenia Roweru. Skorzystanie z tej opcji odbywa się w ramach Czasu Wypożyczenia Roweru.

2.9 W trakcie korzystania z Roweru Klient może poruszać się Rowerem także w Strefie niedozwolonej.

3. DEFINICJE

3.1 Administratorzy – Operator oraz Zamawiający.

3.2 Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z Usługi, którą można pobrać w Google Play oraz App Store.

3.3 Awaria – niesprawność, zniszczenie lub uszkodzenie Roweru lub jego części (w szczególności hamulca, świateł i koła) uniemożliwiająca bezpieczne korzystanie z Roweru.

3.4 Blokada Konta – uniemożliwienie Klientowi korzystania z Usługi przez Operatora na skutek naruszenia przez tego Klienta postanowień Regulaminu.


3.5 Cennik – tabela opłat będąca integralną częścią Regulaminu dostępna na Platformie i w Aplikacji Mobilnej. Ceny w Cenniku są cenami brutto oraz są wyrażone w PLN.

3.6 Centrum Kontaktu – narzędzia komunikacji wskazane na Platformie i Aplikacji Mobilnej, umożliwiające uzyskanie informacji dotyczących warunków oraz sposobu korzystania z Usługi, pomocy technicznej związanej z błędnym działaniem Usługi lub złożenie reklamacji.

3.7 Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu Roweru. Czas Wypożyczenia jest liczony w minutach.

3.8 Członkostwo – wybrana przez Klienta forma rozliczania za Usługę.

3.9 Formularz ─ elektroniczny formularz dostępny w Aplikacji Mobilnej oraz na Platformie służący do Rejestracji.

3.10 Infolinia – numer telefonu dostępny dla Klienta całodobowo w każdy dzień tygodnia, za pośrednictwem którego Klient może zgłosić m.in. Uszkodzenie Roweru, Awarię lub Kradzież Roweru. Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: +48 587 391 123 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych).

3.11 Kara – określona w Cenniku kara pieniężna nakładana na Klienta za naruszenie Regulaminu.

3.12 Klient – osoba fizyczna dokonująca z Operatorem i/lub Zamawiającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła 14 lat i posiada Konto.

3.13 Konto – konto Klienta utworzone w następstwie zakończonej Rejestracji na potrzeby korzystania z Usługi.

3.14 Koszt naprawy – opłata nakładana na Klienta w związku z Uszkodzeniem Roweru spowodowanym korzystaniem z Roweru w sposób niezgodny z Regulaminem.

3.15 Kradzież Roweru – oznacza:

3.15.1 demontaż, usunięcie lub uszkodzenie Zapięcia Roweru w sposób niezgodny z Regulaminem oraz rozpoczęcie jazdy tym Rowerem przez Klienta,

3.15.2 brak Zwrotu Roweru przez Klienta po 24 godz. od chwili Wypożyczenia Roweru,

3.15.3 demontaż, usunięcie lub uszkodzenie Zapięcia Roweru oraz rozpoczęcie jazdy tym Rowerem przez osobę niebędącą Klientem.

3.16 Małoletni – osoba, która ukończyła 14. rok życia, ale nie ukończyła 18 lat.

3.17 Nieautoryzowany Przejazd – korzystanie z Roweru przez osobę, która nie jest Klientem.

3.18 Operator – spółka City Bike Global, S.A. z siedzibą w Sant Cugat del Valles, Barcelona, adres: Av. Via Augusta 105, 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona; adres do korespondencji w Polsce: ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej w Barcelonie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej CIF: A67484170. Operator jest jednym z Administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO.

3.19 Opiekun – rodzic lub opiekun prawny Małoletniego.

3.20 Opłata – opłata nakładana na Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie, której wysokość została określona w Cenniku.

3.21 Opłata Rejestracyjna – bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 10 PLN uiszczana jednorazowo przy Rejestracji na poczet przyszłych Kar lub Opłat, jakie mogą zostać nałożone na Klienta.

3.22 Platforma – strona internetowa pod adresem www.rowermevo.pl, na której zamieszczone są wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczące korzystania z Usługi.

3.23 Poczta Elektroniczna – poczta elektroniczna Operatora pod adresem kontakt@rowermevo.pl.

3.24 Portfel – elektroniczny portfel Klienta dostępny w Aplikacji i na Platformie, z którego Operator pobiera równowartość Kary lub Opłaty nałożonej na Klienta.

3.25 Postępowanie wyjaśniające – szereg czynności podejmowanych przez Operatora przed nałożeniem Kary lub Opłaty na Klienta, celem weryfikacji przyczyn Uszkodzenia Roweru, Awarii Roweru, Kradzieży Roweru lub odholowania Roweru.

3.26 Postój – jednokrotne i dobrowolne unieruchomienie Roweru przez Klienta w trakcie Czasu Wypożyczenia nieprzekraczające 10 minut, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Instrukcja jak zasygnalizować Operatorowi Postój Roweru jest dostępna na Platformie i Aplikacji Mobilnej.


3.27 Potwierdzenie – otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zakończenia Czasu Wypożyczenia w Aplikacji Mobilnej lub Platformie.

3.28 Regulamin – niniejszy regulamin zasad i warunków korzystania z Usługi.

3.29 Rejestracja – proces prowadzący do założenia Konta celem korzystania z Usługi, który obejmuje podanie danych osobowych, zaakceptowanie Regulaminu oraz uiszczenie Opłaty Rejestracyjnej. Zakres danych wymaganych od Klienta w celu Rejestracji jest określony w Formularzu.

3.30 Rezerwacja – rezerwacja Roweru przez Klienta, która uniemożliwia Wypożyczenie tego Roweru przez innego Klienta przez czas nieprzekraczający 10 minut od momentu dokonania Rezerwacji w Aplikacji Mobilnej lub Platformie.

3.31 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.32 Rower/Rowery – standardowy lub elektryczny typ roweru dostępny w ramach Usługi.

3.33 Rozliczenie Indywidualne – forma członkostwa, w której Klient zobowiązuje się płacić za faktyczny Czas Wypożyczenia zgodnie z Cennikiem.

3.34 Stacja – zestaw stojaków rowerowych wraz z totemem zawierającym logo „MEVO” skąd Klient może Wypożyczyć oraz Zwrócić Rower. Lista Stacji jest dostępna na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej.

3.35 Strefa dozwolona – obszar znajdujący się terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym możliwe jest Wypożyczenie i Zwrot Roweru. Mapa Strefy dozwolonej jest dostępna na Platformie i w Aplikacji Mobilnej.

3.36 Strefa niedozwolona – obszar, który nie jest Strefą dozwoloną, w którym Klient nie może Zwrócić Roweru bez konsultacji z Operatorem, ale w którym może Rower Wypożyczyć.

3.37 Subskrypcja/Umowa Subskrypcji – umowa członkostwa zawierana przez Klienta z Operatorem oraz Zamawiającym, która jest poprzedzona jednorazową przedpłatą określoną w Cenniku i pozwala Klientowi na regularne korzystanie z Roweru przez określony w Cenniku czas. Po przekroczeniu tego czasu, Czas Wypożyczenia jest rozliczany w ramach Rozliczenia Indywidualnego. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia na adres e-mail wskazany w Formularzu.

3.39 System Informatyczny – wewnętrzny system informatyczny Operatora lub Zamawiającego.

3.40 Umowa – umowa zawierana przez Klienta z Operatorem oraz Zamawiającym na otwarcie Konta celem korzystania z Usługi, o treści i na warunkach określonych w Regulaminie określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa zostaje zawarta w momencie ukończenia Rejestracji przez Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem stosownego komunikatu.

3.41 Usługa – usługa wypożyczania Rowerów uruchomiona przez Zamawiającego i Operatora na terenie gmin i powiatów wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

3.42 Uszkodzony Rower/Uszkodzenie Roweru – Rower z Awarią.

3.43 Wypożyczenie – rozpoczęcie korzystania z Roweru, tj. moment, w którym następuje odblokowanie Zapięcia Roweru przez Klienta.

3.44 Zamawiający – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000398498 NIP 583 31 51 748. Zamawiający jest jednym z Administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO.

3.45 Zapięcie – sposób zabezpieczenia Roweru z użyciem stałego elementu wyposażenia Roweru. Instrukcje w zakresie prawidłowego Zapięcia Roweru umieszczone są na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej.

3.46 Zdarzenie drogowe – kolizja lub wypadek, którego uczestnikiem jest Klient korzystający z Roweru w chwili tej kolizji lub wypadku.

3.47 Zwrot – zakończenie korzystania z Roweru, tj. moment, w którym Klient otrzymuje Potwierdzenie o zakończeniu Czasu Wypożyczenia w Aplikacji Mobilnej lub Platformie.

4. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

4.1 Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Konta.

4.2 Aby dokonać Wypożyczenia Roweru::

4.2.1 Klient musi wybrać jedną z dostępnych form Członkostwa, tj. wykupić określoną Subskrypcję lub wybrać Rozliczenie Indywidualne oraz
4.2.2 w Portfelu musi znajdować się co najmniej 10 PLN.

4.3 Korzystając z Usługi, Klient zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu i przepisów prawa.

4.4 Klient jest odpowiedzialny za Rower od chwili Wypożyczenia do chwili Zwrotu Roweru.

4.5 Małoletni mogą korzystać z Usługi, jeżeli przed zawarciem Umowy, Opiekun Małoletniego przekaże Operatorowi na adres Poczty Elektronicznej zgodę na korzystanie przez Małoletniego z Usługi. W tym celu Opiekun może skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik II do Regulaminu lub samodzielnie przygotować oświadczenie, pod warunkiem, że takie oświadczenie będzie zawierać wszystkie informacje, które zawiera wzorzec w załączniku. Operator zastrzega sobie prawo kontaktu z Opiekunem przed otwarciem Konta Małoletniego.

4.6 Małoletni jest obowiązany posiadać kartę rowerową celem skorzystania z Usługi.

5. REJESTRACJA

5.1 W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji w jednej z poniższych form:

5.1.1 pobrać Aplikację Mobilną, wypełnić i wysłać Formularz lub

5.1.2 wypełnić oraz wysłać Formularz na Platformie.

5.2 Skorzystanie z Aplikacji Mobilnej i Platformy wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, następujących wymagań technicznych: posiadania (i) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub równorzędnych), (ii) programu umożliwiającego otwieranie dokumentów html, (iii) przyjmowania i wykorzystywania plików cookie, (iv) połączenia z siecią Internet, a samo urządzenie musi być wyposażone w system operacyjny: MS Windows, Linux, macOs, Android, iOS.

5.3 W Formularzu należy wybrać odpowiednią formę Członkostwa.

5.4 Zakazane jest umieszczanie w Formularzu treści o charakterze bezprawnym lub informacji nieprawdziwych.

5.5 W Formularzu nie można umieszczać danych osobowych osób trzecich.

5.6 Nie jest możliwe wysłanie Formularza bez uprzedniej akceptacji Regulaminu i Cennika, polityki prywatności oraz bez podania wymaganych w Formularzu danych.

5.7 W ramach Formularza, celem ukończenia Rejestracji, należy:

5.7.1 zapoznać się z Cennikiem,

5.7.2 dokonać autoryzacji za pośrednictwem jednej z dostępnych metod,

5.7.3 uiścić Opłatę Rejestracyjną oraz zakupić Subskrypcję lub wybrać możliwość Rozliczenia Indywidualnego ,

5.7.4 poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą ukończenia Rejestracji,

5.7.5 poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Subskrypcji przed upływem terminu do jej odstąpienia, o czym mowa w pkt. 7.4

5.8 Informacja o otwarciu Konta oraz udzielonej przez Klienta zgodzie, o którem mowa w pkt. 5.7.4. oraz potwierdzeniu, o którym mowa w pkt. 5.7.5.zostanie wysłana drogą mailową na adres podany w Formularzu.

6. KONTO KLIENTA

6.1 Klient ma stały dostęp do Konta zarówno w Aplikacji Mobilnej, jak i przez Platformę.

6.2 Konto daje Klientowi możliwość korzystania z Usługi.

6.3 Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Klienta, który dokonał jego Rejestracji. Klient nie może udostępniać swojego Konta ani danych dostępowych do Konta osobom trzecim.

6.4 W ramach funkcjonalności Konta, Użytkownik ma dostęp do m.in. :

6.4.1 informacji udzielonych w Formularzu,

6.4.2 Portfela,

6.4.3 danych archiwalnych w zakresie wszystkich zrealizowanych za pośrednictwem Konta Wypożyczeń oraz Zwrotów Roweru oraz Czasu Wypożyczeń, nałożonych na Klienta Opłat oraz Kar, Rozliczeń Indywidualnych oraz zakupionych Subskrypcji.
Powyższe dane są przechowywane w Systemie Informatycznym do czasu zakończenia realizacji Umowy oraz związanych z tym roszczeń.

6.5 W ramach funkcjonalności Konta, Klient może zmieniać dane umieszczone w Formularzu.

7. CZŁONKOSTWO

7.1 W celu korzystania z Usługi, Klient musi posiadać Subskrypcję lub wybrać opcję Rozliczenie Indywidualne.

7.2 W przypadku Subskrypcji, Czas Wypożyczenia jest rozliczany w ramach tej Subskrypcji, z zastrzeżeniem pkt. 7.8.

7.3 Operator oferuje kilka rodzajów Subskrypcji, które umożliwiają Klientowi korzystanie z Usługi przez czas właściwy dla danej Subskrypcji. Rodzaje dostępnych Subskrypcji są umieszczone na Platformie i w Aplikacji Mobilnej.


7.4 Uruchomienie Subskrypcji nie jest możliwe bez wcześniejszego wyrażenia zgody przez Klienta na uruchomienie Subskrypcji przed upływem terminu do odstąpienia od jej zakupu i potwierdzenie, że Klient rozumie, ze traci prawo do odstąpienia od Umowy Subskrypcji z chwilą jej pełnego wykonania przez Operatora poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o czym mowa w pkt. 5.7.5..

7.5 Niezależnie od rodzaju Subskrypcji, okres Subskrypcji rozpoczyna bieg w chwili pierwszego Wypożyczenia Roweru przez Klienta (po zakupie Subskrypcji) lub 14. dnia po zakupie tej Subskrypcji – zależnie od tego, który z tych terminów następuje wcześniej.

7.6 Zmiana Subskrypcji w okresie jej trwania jest możliwa tylko w przypadku gdy Klient chce zmienić obecną Subskrypcję na Subskrypcję z dłuższym abonamentem.

7.7 Zamiast Subskrypcji Klient może wybrać opcję Rozliczenia Indywidualnego. W takim przypadku Czas Wypożyczenia jest rozliczany zgodnie z Cennikiem.


7.8 W przypadku, gdy Klient wykorzysta limit dzienny w ramach swojej Subskrypcji, Czas Wypożyczenia jest rozliczany zgodnie z Cennikiem.

8. OBOWIĄZKI KLIENTA I KONSEKWENCJE ICH NIEPRZESTRZEGANIA

8.1 Od chwili Wypożyczenia Roweru do momentu Zwrotu Roweru, Klient zobowiązany jest chronić Rower przed Awariami i Kradzieżą.

8.2 Klient zobowiązuje się Wypożyczyć Rower, Zapiąć Rower oraz Zwrócić Rower zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Platformie oraz Aplikacji Mobilnej.

Rezerwacja Roweru

8.3 Klient ma prawo dokonać bezpłatnej Rezerwacji Roweru przed Wypożyczeniem Roweru. Instrukcje dotyczące Rezerwacji Roweru są dostępne na Platformie oraz Aplikacji Mobilnej.

8.4 Klient może dokonać nie więcej niż 4 Rezerwacje Roweru między godziną 00:00 a 23:59 tego samego dnia. Rezerwacje muszą być dokonywane w odstępie co najmniej 30 minut.

Wypożyczenie Roweru

8.5 Każdorazowo, w chwili Wypożyczenia Roweru, Klient zobowiązuje się:

8.5.1 posiadać w Portfelu co najmniej 10 PLN, a w przypadku, gdy środki w Portfelu są niewystarczające – doładować Portfel,

8.5.2 przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy Rower nie jest Uszkodzony i czy jest zdatny do użytku, w szczególności, czy opony Roweru są napompowane, a hamulce i światła sprawne oraz (w przypadku Roweru ze wspomaganiem elektrycznym) sprawdzić poziom naładowania baterii,

8.5.3 do Zwrotu Roweru w takim stanie technicznym, w jakim Rower znajdował się w chwili Wypożyczenia, z zastrzeżeniem zużycia Roweru będącego następstwem jego prawidłowego używania,

8.5.4 korzystać z Roweru zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego oraz podjęcia należytej staranności, celem zapobiegnięcia Awariom, Zdarzeniom drogowym oraz Kradzieży Roweru do chwili Zwrotu Roweru,

8.5.5 do zapłaty mandatów, grzywien oraz innych kar finansowych nałożonych na Klienta podczas korzystania z Roweru.

8.5.6 do Zwrotu Roweru nie później niż po upływie 12 godz. od momentu Wypożyczenia.

8.6 Jeżeli w chwili Wypożyczania Rower jest Uszkodzony, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Operatora. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany niezwłocznie Zwrócić Uszkodzony Rower, a jeżeli jest to niemożliwe – postępować zgodnie z instrukcjami Operatora.
Korzystanie z Roweru

8.7 Każdorazowo, w przypadku Awarii Roweru lub Zdarzenia drogowego, która ma miejsce podczas korzystania z Roweru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie:

8.7.1 zaprzestać jazdy tym Rowerem,

8.7.2 poinformować o tym fakcie Operatora oraz

8.7.3 postawić i (jeżeli nie uniemożliwia tego stopień Awarii Roweru) Zapiąć Rower w sposób stabilny, tak aby nie stanowił zagrożenia dla ruchu drogowego ani dla osób trzecich, zgodnie z pkt. 8.14.

8.8 Klientowi zabrania się:

8.8.1 Wypożyczenia Uszkodzonego Roweru,

8.8.2 korzystania z Roweru na terenie nieprzystosowanym do jazdy Rowerem tj. po plaży, w zbiorniku wodnym, po wydmach,

8.8.3 korzystania z Roweru jeżeli Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, oraz innych leków, które są zabronione lub niezalecane do stosowania dla kierujących jakimikolwiek pojazdami,

8.8.4 korzystania z Roweru celem wzięcia udziału w wyścigach rowerowych, zawodach lub innych wydarzeniach sportowych.

8.8.5 przewożenia Roweru środkami transportu,

8.8.6 korzystania z Roweru jeżeli waga Klienta przekracza 120 kg,

8.8.7 korzystania z Roweru, jeżeli jego wzrost nie przekracza 150 cm,

8.8.8 przewożenia na Rowerze osób trzecich, w tym również w stale przymocowanym do Roweru koszyku oraz przewożenia w tym koszyku rzeczy bądź zwierząt, których łączna waga przekracza 10 kg,

8.8.9 przyczepiania Roweru do innych poruszających się obiektów, w tym zwierząt,

8.8.10 poruszania się na Rowerze wyłącznie na jednym kole,

8.8.11 demontowania, modyfikowania, dewastowania lub niszczenia Roweru, w tym jego części,

8.8.12 samodzielnej naprawy lub wymiany części Roweru,

8.8.13 wykonywania graffiti na Rowerze, malowania, grawerowania lub oklejania Roweru,

8.8.14 przekazywania Roweru osobie trzeciej, która nie jest Operatorem,

8.8.15 stosowania zabezpieczeń, które nie stanowią standardowego wyposażenia Roweru, celem unieruchomienia Roweru, w tym również podczas Postoju,

8.8.16 pozostawienia Roweru w Strefie niedozwolonej bez wyraźnej zgody Operatora,

8.8.17 pozostawienia Roweru niezgodnie z instrukcją prezentowaną w Aplikacji Mobilnej lub na Platformie i w sposób niezgodny z pkt. 8.14.
8.8.18 korzystania z Usługi w celach komercyjnych.

8.8.18 korzystania z Usługi w celach komercyjnych

8.8.19 korzystania z Usługi, jeżeli jest Małoletnim, który przed zawarciem Umowy nie otrzymał lub nie wysłał Operatorowi zgody Opiekuna, o której mowa w pkt. 4.5.

8.9 W przypadku, gdy Klient naruszy którykolwiek z zakazów, o których mowa w pkt 8.8. Regulamin Operator:

8.9.1 może nałożyć na Klienta Karę i/lub

8.9.2 może dokonać Blokady Konta Klienta, zgodnie z pkt. 9.3.

8.10 W przypadku, gdy Klient naruszy którekolwiek z zakazów, o których mowa w pkt. 8.8., a w następstwie tego naruszenia Rower zostaje Uszkodzony, Klient zobowiązuje się ponieść Karę, o której mowa w pkt. 8.9 oraz Koszt naprawy lub wymiany uszkodzonych części Roweru, niezbędnych do przywrócenia Roweru do stanu sprzed uszkodzenia.

8.11 W przypadku Kradzieży Roweru, która ma miejsce podczas korzystania z Roweru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora.
Zwrot Roweru

8.12 Klient jest zobowiązany Zwrócić Rower do Stacji lub w innym miejscu w Strefie dozwolonej. Zwrócenie Roweru do Stacji nie wiąże się z Opłatą. Zwrócenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie dozwolonej wiąże się z Opłatą.


8.13 Zwrot Roweru w Strefie niedozwolonej jest możliwy wyłącznie za zgodą Operatora tylko w przypadku wystąpienia Awarii Roweru albo Zdarzenia drogowego. Zwrot Roweru przez Klienta w Strefie niedozwolonej bez wyraźnej zgody Operatora powoduje naliczenie Kary na Klienta.

8.14 Zwrot Roweru poza Stacją wymaga od Klienta pozostawienia Roweru w miejscu przeznaczonym dla postoju rowerów lub innych pojazdów (np. parkingi, stojaki rowerowe, strefy oznaczone na chodniku), a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

8.15 Każdorazowo, gdy Klient Zwraca Rower, zobowiązany jest do:

8.15.1 umiejscowienia Roweru na dwóch kołach, stabilnie w taki sposób, aby nie utrudniał ruchu drogowego lub pieszego, zgodnie z instrukcjami w Aplikacji Mobilnej lub Platformie,

8.15.2 Zapięcia Roweru zgodnie z instrukcjami opublikowanymi w Aplikacji Mobilnej lub na Platformie,

8.15.3 zatwierdzenia komunikatu w Aplikacji Mobilnej lub na Platformie, że Klient pozostawił Rower w sposób wskazany w instrukcji oraz zgodnie z pkt. 8.14,

8.15.4 zakończenia Czasu Wypożyczenia, celem otrzymania Potwierdzenia,

8.15.5 niezwłocznego kontaktu z Operatorem w przypadku problemów z Zapięciem Roweru lub nieotrzymania Potwierdzenia.

8.16 Niespełnienie obowiązków, o których mowa w pkt. 8.15, może skutkować dalszym naliczaniem Opłat lub nałożeniem Kary. Dodatkowo, pozostawienie Roweru w sposób niezgodny z pkt. 8.14, może powodować nałożenie na Klienta kar finansowych przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa przez służby porządkowe.

8.17 Brak Zwrotu Roweru przez Klienta po 12 godzinach od chwili Wypożyczenia Roweru oraz Kradzież Roweru powoduje nałożenie Kary na Klienta.
Inne

8.18 W trakcie trwania Umowy, Klient jest zobowiązany:
8.18.1 aktualizować dane podane podczas Rejestracji,

8.18.2 posiadać odpowiednią ilość środków finansowych w Portfelu celem korzystania z Usługi,

8.18.3 do nieudostępniania Konta osobom trzecim.

9. PŁATNOŚCI

9.1 W sytuacjach określonych w Regulaminie, Operator nakłada na Klienta Opłatę lub Karę. Równowartość tej Kary lub Opłaty Operator pobiera z Portfela.

9.2 Kary oraz Opłaty nakładane na Klienta sumują się.

9.3 Operator dokona Blokady Konta Klienta, jeżeli środki finansowe dostępne w jego Portfelu nie są wystarczające na pokrycie Opłaty i/lub Kary. Celem zdjęcia Blokady Konta, Klient najpierw musi uiścić należności względem Operatora w sposób i w terminie wskazanym przez Operatora.

9.4 W przypadku Blokady Konta Klienta, środki za niewykorzystany czas Subskrypcji tego Klienta, będą przeznaczone na poczet Kar bądź Opłat lub pokrycia Kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych części Roweru.

9.5 Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Konta (w tym danych dostępowych do Konta) osobie trzeciej, w tym zobowiązuje się ponieść Opłaty i/lub Kary za korzystanie z Usługi za pośrednictwem tego Konta przez osobę trzecią.

9.6 Klient ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych nałożonych na Klienta w Czasie Wypożyczenia.

10. OBOWIĄZKI OPERATORA

10.1 Operator z należytą starannością zapewni prawidłowe funkcjonowanie Usługi, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

10.1.1 ograniczoną dostępność lub brak dostępnych Rowerów w Strefach dozwolonych, w tym Stacjach, w których Klient chce Wypożyczyć Rower,

10.1.2 Awarie lub Uszkodzone Rowery, jeżeli przyczyna Awarii lub Uszkodzenia Roweru nie była zależna od Operatora.

10.2 Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Usługi.

10.3 Operator jest zobowiązany do:

10.3.1 dochowania należytej staranności celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi, w tym Platformy oraz Aplikacji Mobilnej,

10.3.2 regularnej konserwacji Rowerów celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania,

10.3.3 naprawy Uszkodzonych Rowerów,

10.3.4 przechowywania i zabezpieczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów celem korzystania z Usługi oraz weryfikacji stanu rozliczeń Klienta za pomocą Systemu Informatycznego.

10.4 Przed nałożeniem na Klienta Kary lub Opłaty, innej niż Opłata za Zwrot Roweru poza Stacją w Strefie dozwolonej, Operator zobowiązuje się każdorazowo wszcząć Postępowanie Wyjaśniające. Postępowanie Wyjaśniające ma na celu ustalenie, czy i które postanowienie Regulaminu zostało złamane przez Klienta oraz ustalenie wysokości Kosztów naprawy.

10.5 Postępowanie Wyjaśniające obejmuje:

10.5.1 identyfikację Roweru, którego dotyczy to Postępowanie Wyjaśniające,

10.5.2 wykonanie zdjęć Roweru, którego dotyczy to Postępowanie Wyjaśniające, o ile zdjęcia mają znaczenie dla Postępowania Wyjaśniającego,

10.5.3 oszacowanie Kosztu naprawy Roweru, jeżeli wystąpiła Awaria bądź Uszkodzenie Roweru,

10.5.4 kontakt z Klientem, który według Systemu Informatycznego Operatora dokonał Uszkodzenia Roweru lub doprowadził do Awarii celem poinformowania Klienta o nałożonej na Klienta Karze lub Opłacie i jej wysokości.

10.6 Operator zobowiązuje się poinformować Klienta o nałożonej Karze, Opłacie, Blokadzie Konta nałożonej na Klienta w Aplikacji Mobilnej lub pod wskazanym w Formularzu adresem e-mail. Klient może odwołać się od decyzji Operatora, co określają przepisy rozdziału 13.

10.7 Operator, po przeprowadzonym Postępowaniu Wyjaśniającym, pobierze z Portfela sumę należnych Operatorowi środków tj. równowartość Kar lub Opłat nałożonych na Klienta. W tym zakresie, zastosowanie znajdzie też pkt. 9.3.

10.8 Postępowanie Wyjaśniające może być przeprowadzone również w przypadku, gdy Rower zostanie odholowany lub gdy Operator lub Zamawiający zostają zobowiązani do udzielenia informacji na temat świadczonych Usług lub Klientów przez organy państwowe.

10.9 Operator dokonuje rozliczeń z Zamawiającym z tytułu należności pobranych od Klientów związanych z korzystaniem z Usługi, na zasadach określonych w umowie łączącej Zamawiającego i Operatora.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SUBSKRYPCJI

11.1 Klient może odstąpić od Umowy Subskrypcji, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem pkt. 11.4. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Subskrypcji.

11.2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Subskrypcji należy powiadomić o tym Operatora, w formie jednoznacznego oświadczenia (wysłanego na adres Poczty Elektronicznej lub polski adres Operatora wskazany w pkt. 3.18) w terminie, o którym mowa w pkt. 11.1. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia w Załączniku I, co jednak nie jest obligatoryjne.

11.3 Z zastrzeżeniem pkt. 11.4, jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Subskrypcji, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Subskrypcji. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionych w Umowie Subskrypcji płatności.

11.4 Klient nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w przypadku gdy przed upływem terminu na odstąpienie wykorzystał w całości wybraną przez siebie Subskrypcję.

11.5 Klient, który odstąpił od Umowy Subskrypcji nie może ponownie dokonać Rejestracji.


12. WYPOWIEDZENIE UMOWY

12.1 Wypowiedzenie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Subskrypcji z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy nastąpiło po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 11.1.

12.2 Klient może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili za pośrednictwem Centrum Kontaktu.

12.3 Skutkiem wypowiedzenia Umowy przez Klienta jest niezwłoczna likwidacja Konta Klienta w Systemie Informatycznym w ciągu 15 dni od dnia poinformowania Operatora o chęci wypowiedzenia Umowy.

12.4 Od chwili wypowiedzenia Umowy, Klient nie może korzystać z Usługi.

12.5 Środki za niewykorzystany czas Subskrypcji będą przeznaczone na opłacenie ewentualnych Kar bądź Opłat lub pokrycie Kosztu naprawy lub wymiany uszkodzonych części Roweru. Pozostałe niewykorzystane środki Klienta nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt. 15.8.

12.6 W przypadku gdy, środki, o których mowa w pkt. 12.5, nie są wystarczające na pokrycie wszystkich należności Klienta względem Operatora, Klient jest zobowiązany uiścić pozostałe należności w sposób i w terminie wskazanym przez Operatora.

13. REKLAMACJE I SKARGI KLIENTÓW

13.1 Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Usługi, w tym nienależytym wykonaniem obowiązków przez Operatora, nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej i Platformy lub nałożeniem na Klienta Kary lub Opłaty.

13.2 Reklamację należy złożyć pisemnie Pocztą Elektroniczną lub na adres Operatora, wskazany w pkt. 3.18.

13.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

13.2.1. imię i nazwisko Klienta,

13.2.2. aktualny numer telefonu,

13.3.3. aktualny adres e-mail Klienta,

13.3.4. okoliczności uzasadniające reklamację,

13.3.5. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

13.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji drogą mailową lub telefonicznie.

13.5 Operator wysyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak udzielenia odpowiedzi przez Operatora w tym terminie skutkuje uznaniem żądania Klienta.

13.6 Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Operatora. Odwołanie należy złożyć pisemnie Pocztą Elektroniczną lub na adres Operatora wskazany w pkt. 3.18. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratorów – Operatora oraz Zamawiającego. Administratorów wiąże zawarta między nimi umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi. Administratorzy oświadczają, że współadministrowanie danymi będzie obejmowało wspólne cele, o których mowa w pkt 14.2 poniżej.

14.2 Celem oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

14.2.1 zawarcie, wykonanie i rozliczenie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),


14.2.2 realizacja obowiązków wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego z Administratorów, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji oraz umożliwienie kontaktu z Administratorami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

14.2.3 wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorach w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

14.2.4 prowadzenie działań promocyjnych lub marketingowych, w szczególności kierowania nowych ofert i propozycji współpracy, realizując w ten sposób prawnie uzasadniony interes Administratorów art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody na działania marketingowe Operatora,

14.2.5 prawnie uzasadniony interes Administratorów, realizowany np. poprzez ewentualne dochodzenie przez Administratorów roszczeń wynikających z zawartej umowy.

14.3 Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, każdy z Administratorów będzie przechowywał te dane:

14.3.1 przez okres niezbędny do ochrony swoich interesów,

14.3.2 w przypadku innych celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Administratorów - przez okres ważności tych celów lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta,

14.3.3 przez okres przewidziany przepisami prawa zobowiązującymi Administratorów do określonego czasowo przetwarzania danych oraz okresami przedawnienia roszczeń.

14.4 Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

14.4.1 pracownicy, współpracownicy, partnerzy i członkowie organów Administratorów,

14.4.2 podmioty przetwarzające działające na zlecenie Administratorów, w celu i zakresie wymaganym do wykonania Umowy; podmioty te przetwarzają dane na podstawie odrębnych umów zawartych z Administratorami, wyłącznie zgodnie z poleceniami i w zakresie określonym przez Administratorów,

14.4.3 podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14.5 Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych Klienta poza EOG może nastąpić, jeżeli jest to niezbędne do wykonania obowiązków Administratora wynikających z Umowy, m.in. w sytuacji, gdy prawidłowe wykonanie tej Umowy wymaga udziału podwykonawców lub pracowników lub współpracowników Administratorów mających siedzibę poza EOG. Przy czym przekazanie danych Klienta do podmiotom mającym siedzibę w państwie trzecim jest możliwe wyłącznie, gdy w stosunku do tych państw decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub gdy stosowane są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania odpowiednich zabezpieczeń.

14.6 Dane osobowe Klienta nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

14.7 W odniesieniu do danych osobowych, które Klient przekazał Administratorowi, Klient może:

14.7.1 żądać dostępu do danych, ich sprostowania oraz uzyskania ich kopii,


14.7.2 żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

14.7.3 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli celem ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora,

14.7.4 wycofać zgodę , jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.

14.7.5 złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Klient uważa, że Administratorzy lub któryś z Administratorów danych przetwarzając dane osobowe naruszył przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

14.8 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednak w niektórych przypadkach podanie danych osobowych może być konieczne dla realizacji Umowy.

14.9 U Operatora i Zamawiającego powołano inspektorów ochrony danych osobowych, kontakt z którymi, jest możliwy drogą e-mailową:

14.9.1 inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Operatora – iod@rowermevo.pl

14.9.2 inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Zamawiającego – iod@metropoliagdansk.pl

14.10 W sprawach dotyczących realizacji praw Klienta, opisanych w pkt 14.7, należy kontaktować się mailowo pod adresem iod@rowermevo.pl.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Klienci którzy chcą skorzystać z Usługi akceptują fakt, że Usługa nie jest całkowicie niezawodna tj. Klienci akceptują potencjalnie ograniczoną dostępności Rowerów w niektórych Strefach dozwolonych, w tym Stacjach oraz możliwość Awarii lub Uszkodzeń Rowerów.

15.2 Wypożyczenie Roweru przez Klienta, jest równoznaczne z oświadczeniem przez tego Klienta, że posiada wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego, a jego stan zdrowia oraz umiejętności umożliwią bezpieczne korzystanie z Roweru.

15.3 Nieautoryzowany Przejazd jest związany z Opłatą nakładaną na Klienta, który udostępnił Rower innej osobie.

15.4 Do Klienta stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili jego zaakceptowania przez Klienta.

15.5 Operator lub Zamawiający ma prawo do zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

15.5.1 zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do funkcjonalności Usługi,

15.5.2 konieczność poprawy bezpieczeństwa Klientów, w tym konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z działalnością Usługi,


15.5.3 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

15.6 O każdej zmianie Regulaminu Operator lub Zawiadamiający poinformuje Klientów drogą mailową oraz poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na Platformie oraz w Aplikacji Mobilnej co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.

15.7 Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Operatora lub Zamawiającego, chyba że Klient wypowie Umowę przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie przyjmuje się, że Klient akceptuje nowy regulamin.

15.8 W sytuacji wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie pkt. 15.7, Zamawiający zwraca Klientowi w terminie 7 dni, środki za niewykorzystany czas Subskrypcji.

15.9 Informacje o możliwości korzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie i na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

15.9.1 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

15.9.2 https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

15.9.3 https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

15.10 Klient ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

15.10.1 wniosek o rozstrzygnięcie sporu z Operatorem do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

15.10.2 wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

15.10.3 pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (więcej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php).

15.11 Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

15.12 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

15.13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.10.2023 r..

16. ZAŁĄCZNIK I: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SUBSKRYPCJI

Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy Subskrypcji należy wypełnić niniejszy formularz i przesłać go na adres kontakt@rowermevo.pl lub adres ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk.

Do: City Bike Global, S.A. z siedzibą w Sant Cugat del Valles, Barcelona

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Data:


Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27), niniejszym odstępuję od Umowy Subskrypcji zawartej przez mnie w dniu ____________________.____________________

Podpis Klienta

(tylko przy oświadczeniu na piśmie)17. ZAŁĄCZNIK II:

WZÓR OŚWIADCZENIA NA KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ MAŁOLETNIEGO


Jeżeli we wzorze użyto zwrotów pisanych wielką literą, mają one znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym na Platformie lub Aplikacji Mobilnej.
Imię i nazwisko Opiekuna:
Aktualny numer telefonu Opiekuna:
Imię i nazwisko Małoletniego:
Data urodzenia Małoletniego:

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Małoletniego ________________________________

[imię i nazwisko Małoletniego] z Usługi. Jednocześnie:

1) oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu,

2) oświadczam, że Małoletni posiada kartę rowerową,

3) zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy oraz korzystaniem przez Małoletniego z Usługi, o których mowa w Regulaminie oraz

4) zgadzam się ponieść wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z Usługi przez Małoletniego, w szczególności szkody powstałe w wyniku korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.______________________

Podpis Opiekuna